เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

taladtour

Travel License : 11/11173

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ไต้หวัน บินหรู อยู่สบาย 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ไต้หวัน บินหรู อยู่สบาย 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ไต้หวัน บินหรู อยู่สบาย 4วัน 3คืน

เที่ยวไต้หวัน 4วัน 3คืน ชมตึกไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ล่องเรื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอความรักวัดหลงซาน หมู่บ้านชาวประมงหลากสี ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดไถจง ตลาดซีเหมินติง พิเศษ เมนูหม้อนึ่งจักรพรรดิ

รหัสทัวร์

TW_CI00038

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

24 พ.ย. 66 - 22 มี.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

21,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

China Airline

มี.ค. 67

21,999฿

01-04

22,999฿

15-18

21,999฿

22-25

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

01 มี.ค. 67 - 04 มี.ค. 67

21,999

21,999

20,999

4,500

-

-

25

15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67

22,999

22,999

21,999

4,500

-

-

25

22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67

21,999

21,999

20,999

4,500

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● เมืองไถจง ● หมู่บ้านสายรุ้ง ● ไถจงไนท์มาร์เก็ต

Day : 2

เมืองหนานโถว ● ร้านชา ● วัดเหวินหวู่ ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● เมืองไทเป ● ร้านพายสับประรด ● ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

Day : 3

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ● เมืองนิวไทเป ● หมู่บ้านชาวประมงหลากสี ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ● เมืองไทเป

Day : 4

วัดหลงซาน ● Germanium ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 57 ครั้ง