เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@taladtour

Travel License : 11/11173

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน Lovely Kunming Dali Lijiang Shangri-La 7วัน 6คืน (TG)

ทัวร์จีน Lovely Kunming Dali Lijiang Shangri-La 7วัน 6คืน (TG)

ทัวร์จีน Lovely Kunming Dali Lijiang Shangri-La 7วัน 6คืน (TG)

เที่ยวจีน Lovely Kunming Dali Lijiang Shangri-La 7วัน 6คืน ช่องแคนเสื่อกระโจน (รวมนั้นไดเลื่อนขึ้น-ลง) วัดลามะซงจ้านหลิง / ชมทุ่งหญ้านาพาไห่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ( กระเช้าใหญ่ ไป-กลัน ) โชว์จางอวี้โหมว " IMPRESSION LUIANG" หุนเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ( รถแนต+รถกอล์ฟ) นั่งรถไฟความเร็วสูง ลีเจียง-คุนหมิง น้ำตกคุนหมิง / ถนนคนเดินทาง / ตำหนักทองจินเตี้ยน เขาซีซาน ( รวมรถแนตเตอรี่ และกระเช้า )

รหัสทัวร์

CN_TG00155

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

18 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

จำนวนวัน

7วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

49,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ต.ค. 67

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

49,900

49,900

49,900

6,500

-

41,900

15

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ตำหนักทองจินเตี้ยน -น้ำตกคุนหมิง

Day : 2

เมืองโบราณกวนตู้ - ต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมืองโบราณต้าหลี่

Day : 3

ต้าหลี่ - จงเตี้ยน – ช่องแคบเสือกระโจน (รวมบันไดเลื่อน ขึ้น+ลง) - เมืองโบราณจงเตี้ยน

Day : 4

วัดซงจ้านหลิน – ทะเลสาบนาปาไห่ – ลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง

Day : 5

ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ)– หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมรถแบตเตอรี่) - โชว์จางอวี้โหมว – อุทยานน้ำหยก

Day : 6

ลี่เจียง(รถไฟความเร็วสูง) - สู่ คุนหมิง–เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่ และกระเช้า)-ทะเลสาบเตียนฉือ- ประตูม้าทองไก่หยก – POP MART

Day : 7

วัดหยวนทง - คุนหมิง - กรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 73 ครั้ง