เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

taladtour

Travel License : 11/11173

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน ปั่น Rail Bike ปล่อยโคม ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ไต้หวัน ปั่น Rail Bike ปล่อยโคม ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ไต้หวัน ปั่น Rail Bike ปล่อยโคม ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน (VZ)

เที่ยวไต้หวัน ปั่น Rail Bike ปล่อยโคม ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดังของไต้หวัน ฟ่งเจี่ย, ซีเหมินติง, เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ปั่นเรียลไบค์ ลอดอุโมงค์แห่งแสงสี ณ เมืองจีหลง ด้ายแดงขอพรให้สมหวังด้านความรักที่วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมธรรมชาติที่สวยงามของไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ ท่าเรือหลากสีเจิ้งปิน สุดคลาสสิค อธิฐานขอพรปล่อยโคมลอยที่ถนนสือเฟิ่น

รหัสทัวร์

TW_VZ00114

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

18 พ.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

16,899บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

พ.ค. 67

17,899฿

18-21

17,899฿

24-27

19,899฿

31-03มิ.ย.

มิ.ย. 67

17,899฿

14-17

17,899฿

22-25

18,899฿

29-02ก.ค.

ก.ค. 67

18,899฿

06-09

18,899฿

13-16

20,899฿

20-23

20,899฿

27-30

ส.ค. 67

21,899฿

10-13

17,899฿

23-26

17,899฿

24-27

ก.ย. 67

16,899฿

06-09

17,899฿

13-16

17,899฿

27-30

ต.ค. 67

17,899฿

05-08

21,899฿

11-14

21,899฿

12-15

21,899฿

23-26

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

31 พ.ค. 67 - 03 มิ.ย. 67

19,899

19,899

19,899

5,900

4,500

-

24

14 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67

17,899

17,899

17,899

5,900

4,500

-

24

22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

17,899

17,899

17,899

5,900

4,500

-

24

29 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67

18,899

18,899

18,899

5,900

4,500

-

24

06 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67

18,899

18,899

18,899

5,900

4,500

-

24

13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67

18,899

18,899

18,899

5,900

4,500

-

24

20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

20,899

20,899

20,899

5,900

4,500

-

24

27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

20,899

20,899

20,899

5,900

4,500

-

24

10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

21,899

21,899

21,899

5,900

4,500

-

24

23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

17,899

17,899

17,899

5,900

4,500

-

24

24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

17,899

17,899

17,899

5,900

4,500

-

24

06 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

16,899

16,899

16,899

5,900

4,500

-

24

13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

17,899

17,899

17,899

5,900

4,500

-

24

27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

17,899

17,899

17,899

5,900

4,500

-

24

05 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67

17,899

17,899

17,899

5,900

4,500

-

24

11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

21,899

21,899

21,899

5,900

4,500

-

24

12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

21,899

21,899

21,899

5,900

4,500

-

24

23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

21,899

21,899

21,899

5,900

4,500

-

24

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพ สุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน – ชานม+แซนวิช ท่านละ 1 ชุด - เถาหยวน-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต

Day : 2

เมืองหนานโถว - ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง–- ร้านชาอู่หลง - เมืองไทจง – ตลาดฟ่งเจี่ย

Day : 3

ไทเป - DIY ร้านพายสับปะรด - ร้านเจอมิเนี่ยม - ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค -วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต

Day : 4

ท่าเรือหลากสีเจิ้งปิน - ปั่นเรียลไบท์ – ปล่อยโคมลอยที่สือเฟิ่นหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้านเครื่องสำอาง - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ สุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 337 ครั้ง