แอดไลน์ แชทเรื่องเที่ยว เที่ยวรอบโลก

ทัวร์เกาหลี ใบไม่เปลี่ยนสี LAXARY AUTUMN IN KOREA 5วัน 3คืน บิน(TG)


เพิ่มเพื่อน
 
5,884 Views
ทัวร์เกาหลี ใบไม่เปลี่ยนสี LAXARY AUTUMN IN KOREA 5วัน 3คืน บิน(TG)
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี ราคาประหยัด เที่ยวเกาหลี เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ทัวร์เกาหลี LAXARY AUTUMN IN KOREA 5วัน 3คืน บิน(TG) อินชอน  เกาหลีใต้ ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง Winter Love Song อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์ วัดชินฮึงซา สวนผลไม้ตามฤดูกาล ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND เล่นไม่จำกัดรอบ  ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก ฮ็อกเกตนามู น้ำมันสน พระราชวังเคียงบกกุง  โรงงานสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมยอดฮิต ณ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต สยามสแควร์เกาหลี ศูนย์โสมเกาหลี พลอยแอมมาทีส ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก ละลายเงินวอน  สนามบินอินชอน
รหัสทัวร์:
KR_TG00007
ประเทศ:
ทัวร์เกาหลี
สายการบิน:
Thai Airways
฿25,900
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)

  • บริการอาหารบนบนเครื่อง
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป:TG658 ขากลับ:TG655

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
เวลา รายการท่องเที่ยว
20.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยแอร์เวย์(TG) กรุณาสังเกตป้ายรับที่สนามบิน HAPPY TOGETHER โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระให้แก่ท่าน….
หมายเหตุ

เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

22.35 น. เหินฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์  เที่ยวบิน TG 658 / 688
23.10 น. (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่อง )
อินชอน - เกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซา
เวลา รายการท่องเที่ยว
06.00 น.

ถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ

06.35 น. เรียบร้อยแล้ว... (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ เกาะชื่อดัง หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำ
ละครเกาหลี  เพลงรักในสายลมหนาวท่านได้สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสีระหว่าง 2 ข้างทาง และ ถ่ายรูปกับวิวสวยๆรอบเกาะ  ท่านสามารถเดินเล่นรอบเกาะนามิ ชมทิวต้นสน และ ทิวแปะก๋วยที่เป็นไฮไลท์ของเกาะนามิในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ ระหว่างทางกลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้กแสนอร่อย ให้ท่านเลือกซื้อทานได้ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop   เมื่อถึงเวลานัดหมาย นำท่านนั่งเรือประมาณ 5 นาที กลับไปยังจุดขึ้นรถ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมนูทัคคาลบี  ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี) (1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ท่านจะได้ชมความงดงามของสีสันของต้นไม้ที่เปลี่ยนเป็นสีแดง สีส้ม                  สีเหลือง ทั่วทั้งอุทยาน ที่จะทำให้ท่านประทับใจไม่รู้เลือน ด้านหน้าอุทยานจะมีรูปปั้นหมีดำเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งนี้ และ ภายในอุทยานแห่งชาติซอรัคซานยังมีวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทย  และคนเกาหลีเอง นิยมมาขอพรเป็นอย่างมาก นั่นก็คือ  วัดชินฮึงซาซึ่งจะมีพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้ง เป็นวัดเก่าแก่ในนิกายเซน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมมาทำบุญถวายข้าวสาร ถวายเทียน เพื่อเป็นศิริมงคลของชีวิต อีกทั้งมีความเชื่อว่า “หากมาขอพรที่วัดแห่งนี้ จะสมหวังดั่งคำอธิษฐานเกือบทุกราย”
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (เมนูชาบูชาบู SHABU SHABU) (2)
 

เข้าสู่ที่พัก SORAK PINE หรือ SORAK I PARK  หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว      

สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ ) – ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก )
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)
  นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ตามฤดูกาลของเกาหลี ( ช่วงเดือนตุลาคม – ต้นพฤศจิกายน จะเป็นแอ๊ปเปิ้ล หรือ สาลี่ ) ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสวนผลไม้ของชาวเกาหลี อาทิ แอ๊ปเปิ้ล สาลี่ ผลผลิตลูกโตๆ และให้ท่านได้เพลิดเพลินการชิมผลไม้สดๆจากไร่เลยที่เดียว  ท่านจะได้เห็นวิธีการปลูกแบบปลอดสารพิษ  จากนั้นให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย  ก่อนกลับท่านสามารถสั่งซื้อเป็นของฝากให้ที่บ้านได้อีกด้วย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมนู Pork Calbi บุฟเฟต์หมูย่างเกาหลี) (4)

บ่าย จากนั้นพาท่านสนุกสนานเต็มที่กับเครื่องเล่นนานาชนิด ที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นไม่จำกัดรอบ) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ เพื่อลงไปยังหุบเขาด้านล่างเพื่อสนุกกับเครื่องเล่น อาทิ  T-Express ( รถไฟรางไม้ ) เครื่องเล่นที่เป็นไฮไลท์ของสวนสนุกแห่งนี้ พลาดไม่ได้เลยที่เดียว!!  รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสิง และ ในสวนสนุกยังมีรอบการแสดงขบวนพาเหรดให้ท่านได้ชมความน่ารักของตัวการ์ตูนต่างๆ
  ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ภายในสวนสนุกแห่งนี้ยังมีสวนดอกไม้สวยๆให้ท่านได้ถ่ายรูปอีกด้วย สวยงามจนท่านคิดว่าเป็นดอกไม้ปลอมเลยที่เดียว และไฮไลท์อีกอย่างนึง ท่านจะได้ชมความน่ารักของ หมีสีน้ำตาล ที่แสนรู้สามารถทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่ให้ขนม ทั้งเดิน เต้น และโยนลูกบอล รับรองว่าท่านจะอดหลงรักไม่ได้เลยทีเดียว อีกทั้งท่านจะได้พบ แม่เสือ พ่อเสือ สิงโตเจ้าป่า หมีดำ ไฮยีน่า ฯลฯนอกจากนี้ภายในสวนสนุกยังมีร้านค้า อาทิ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านพิซซ่า ร้านเสื้อผ้า และร้านขายของฝากที่ระลึกจากสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย  สำหรับแฟนคลับ Line ในสวนสนุกแห่งนี้ยังมี LINE FRIEND STORE  มีสินค้าน่ารักๆ ในท่านเลือกซื้อ   จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง เครื่องสำอางปลอดภาษี เวชสำอาง  COSMETIC OUTLET เครื่องสำอางยอดนิยม เช่น หน้ากาก LED ลดกระ ฝ้า จุดด่างดำ , โบท็อกเกาหลีชื่อดัง , ครีมหอยทาก , WATER DROP (ครีมน้ำแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม , เซรั่มโบท็อกเกาหลี  ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร เมนู จิมดัก ไก่พะโล้แสนอร่อย (5)
 

เข้าสู่ที่พัก GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

ฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมยอดฮิต ณ ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต (สยามสแควร์เกาหลี )
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6)
  นำท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนามู สมุนไพรที่คนเกาหลีรุ่นใหม่นิยมทาน ป้องกันโรคตับแข็ง จากการดื่มแอลกอฮอล์จัด การสูบบุหรี่จัด หรือสารตกค้างจากอาหารและอาหารเสริมที่ทานอยู่เป็นประจำ   จากนั้นพาท่านไปชมสมุนไพรชื่อดังของเกาหลีอีกตัวนึง ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในไทย นั่นก็คือ RED PINE  หรือ น้ำมันสนเข็มแดงมีสรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดหรือดีท็อกเลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น  จากนั้นนำท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง(GYEONGBOKGUNG PALACE)  เป็นทั้งสัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล หน้าพระราชวังจะมีทหารเวรยามผลัดเปลี่ยนยืนประจำการ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวที่ได้ถ่ายรูป พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน  ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี พระราชวังแห่งนี้จะห้อมล้อมบรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงาม เหมือนกับภาพวาดเลยที่เดียว
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารตำรับชาววัง (7)

บ่าย จากนั้น  พาท่านชม โรงงานสาหร่ายเกาหลีให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย พร้อมชิมสาหร่าย หรือจะซื้อเป็นของฝากกลับบ้านก็ได้    จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับการสวมชุดประจำชาติเกาหลี   “ ชุดฮันบก”  ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเก็บภาพความประทับใจ  จากนั้นนำท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ หั่นเป็นชิ้นพอดีคำ จิ้มกับโชยุ ญี่ปุ่นหรือวาซาบิก็ได้
 

จากนั้นนำท่าน  ช้อปปิ้งแหล่งสินค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา, กระเป๋า, น้ำหอม เครื่องสำอางแบรนด์ชั้นดัง อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO,SKII  และ กระเป๋าแบรนด์ดัง อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL  ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย   จากนั้น ยังไม่พอนำท่านไปช้อปปิ้งต่อกันที่  “ ตลาดที่ฮอตที่สุดของเกาหลี” ตลาดเมียงดง หรือ สยาม สแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้ท่านจะพบกับสินค้า อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเท้าแบรนด์ NIKE  Adidas และรองเท้าที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ filaหรือจะเลือกช้อปปิ้งเครื่องสำอาง ETUDE HOUSE  SKIN FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ที่สำคัญตลาดแห่งนี้ยังโด่งดังเรื่อง Food Street อีกด้วย เพราะนอกจากสินค้าแฟชั่นต่างๆแล้วยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม หลากหลายร้านให้ท่านเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอรี่ มันฝรั่งทอด น้ำผลไม้ กุ้งทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอรี่ สายไหมสีรุ้ง และ อาหารอร่อยที่น่าสนใจอีกมากมาย

ค่ำ *** อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ***
 

เข้าสู่ที่พัก GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก- ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (8)
 

จากนั้นนำท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกาย   สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ป้องกันมะเร็ง จากนั้น นำท่านชมโรงงานเจียระไน พลอย อเมทิส พลอยสีม่วง เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ   จากนั้นนำท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER                 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)นำท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง You Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) และ ซีรีย์เรื่อง F4 ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก   สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล  อิสระให้ท่านชมวิวบรรยากาศบ้านเมืองเกาหลี หรือ จะคล้องกุญแจคู่รัก เพราะคนเกาหลีมีความเชื่อว่าถ้ามาคล้องกุญแจคู่รักที่นี้ “จะทำให้รักกันยืนยาวไม่พรากจากกัน”

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  เมนูโอซัม บุลโกกิ  (9)
บ่าย

จากนั้นนำท่าน แวะซื้อของฝากที่ “ร้านละลายเงินวอน” ให้ท่านเลือกซื้อขนม ของฝาก อาทิ สาหร่าย นมกล้วย ขนมปังปลาใส้ช็อคโกแลค ข้าวพอง มาม่าเกาหลี เหล้าโซจู กิมจิ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า กระทะเกาหลีชื่อดัง ฯลฯ

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน และ สัมภาระ

21.20 น.

เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบิน TG 655 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )

01.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ติดต่อจองทัวร์กับตลาดทัวร์
 02-184-6990
 02-184-6991

(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)

Mobile :
061-463-9562
065-639-5493
061-596-3956
Hotline :
097-978-9925
Fax :
02-184-6990 ต่อ 117
Facebook :
taladtour.co.th.fan
Line :
@taladtours
Email :
taladtour@hotmail.com
taladtour@gmail.com
ติดต่อตลาดทัวร์

เที่ยวโซนยุโรป


เที่ยวโซนอเมริกา

ทัวร์ในประเทศ