แอดไลน์ แชทเรื่องเที่ยว เที่ยวรอบโลก

ทัวร์อังกฤษ เที่ยวลอนดอน ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด 10วัน 7คืน (TG)


เพิ่มเพื่อน
 
6,082 Views
ทัวร์อังกฤษ เที่ยวลอนดอน ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด 10วัน 7คืน (TG)
นำท่านเดินทางสู่เมืองเซาท์เอน ออนซี นำท่านเข้าชมป้อมทิวบูรี นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของป้อมปราการแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของป้อมทิวบูรีตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่เมืองโคลเชสเตอร์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับเซนต์โบทอลฟ์สไพรออรีจากนั้นนำท่านเข้าชมปราสาทโคลเชสเตอร์ ปราสาทหลังนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดของชาวนอร์มันในยุโรป นำท่านเดินทางสู่เมืองนอริช (Norwich) เมืองที่ติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองสวยของอังกฤษที่ต้องมาเยือน นำท่านเข้าชมปราสาทนอริช นำท่านเข้าชมข้าวของเครื่องใช้และนิทรรศการต่างๆที่มีการจัดเก็บและจัดแสดงภายในปราสาทแห่งนี้ นำท่านเดินทางสู่เมืองคิงส์ลินน์นำท่านเที่ยวชมเมืองคิงส์ลินน์ ให้ท่านได้เก็บภาพความน่ารักและสวยงามของอาคารบ้านเรือนโบราณ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์แห่งคิงส์ลินน์ ป็นโบสถ์แบบเบเนดิกส์ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพสวยงามของโบสถ์ใหญ่แห่งนี้นำท่านเดินทางสู่ บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการช๊อปปิ้งในกรุงลอนดอน มีร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ นาฬิกา ชื่อดังมากมายตลอดแนวถนนกว่า 2 กิโลเมตร ที่มีสินค้าซุปเปอร์แบรนด์ตั้งอยู่อีกด้วย
รหัสทัวร์:
GB_TG00011
ประเทศ:
ทัวร์อังกฤษ
สายการบิน:
Thai Airways
฿102,900
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)

  • บริการอาหารบนบนเครื่อง
  • น้ำหนัก 23 kg.
  • ขาไป : TG910 / ขากลับ : TG917

รายละเอียดวันเดินทางทัวร์อังกฤษ

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว สายการบิน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อังกฤษ

ปีเตอร์โบโร – โอ๊คแฮม – คอเวนทรี – สเตรทฟอร์ท อัพ พอน เอวอน
เวลา รายการท่องเที่ยว
22.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 3-4 อาคารผู้โดยสาร สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

ลอนดอน – เซาท์เอน ออนซี – โคลเชสเตอร์ – นอริช
เวลา รายการท่องเที่ยว
01.10 น.

ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่สนามบินฮีทโธรว์ (LHR) ประเทศอังกฤษโดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG910 สายการบินบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า บนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ11.30 ชม.)

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  นำท่านเดินทางสู่เมืองเซาท์เอน ออนซี (Southend on sea) (ระยะทาง 122 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองเล็กๆทางตะวันออกของอังกฤษ และเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีท่าเรือที่ยาวที่สุดในโลกคือท่าเรือเซาท์เอน เพียร์ (Southend Pier) เดิมบริเวณนี้ในสมัยก่อนเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมง และได้สร้างขึ้นมาเป็นเมืองในปี 1892 และยังเป็นเมืองติดริมฝั่งมหาสมุทร ที่ได้ชื่อว่ามีป้อมปราการใหญ่อีกแห่งหนึ่งบนเกาะอังกฤษ นำท่านเข้าชมป้อมทิวบูรี (Tillbury fort) ซึ่งเป็นป้อมปืนใหญ่ทางตอนเหนือของแม่น้ำเทมส์ และเป็นป้อมที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 เพื่อเป็นป้อมหน้าด่านป้องกันกรุงลอนดอน จากการรุกรานของฝรั่งเศส รวมถึงสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 อีกด้วย นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของป้อมปราการแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของป้อมทิวบูรี ตามอัธยาศัย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองโคลเชสเตอร์ (Colchester) (ระยะทาง 66 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีความหลากหลาย ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 2000 ปีเรื่อยมาจนถึงศตวรรษที่ 21 ทำให้โคลเชสเตอร์สั่งสมวัฒนธรรมอันยาวนาน และเมืองนี้กำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคเหล็ก และเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศอังกฤษ นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ฝึกทหารถึง 40,000 นายในช่วงที่อังกฤษเข้าร่วมในสงครามโลก ครั้งที่ 1 นำท่านแวะถ่ายรูปกับเซนต์โบทอลฟ์สไพรออรี (St. Botolph’s Priory) หรือสำนักสงฆ์ออกัสตินในศาสนาคริสต์นิกาย โรมันคาทอลิกแห่งแรกของอังกฤษ ซึ่งสร้างขึ้น ตั้งแต่ยุคกลาง แต่ถูกระเบิดอย่างรุนแรงระหว่างสงครามกลางเมืองในปี ค.ศ. 1648 จากนั้นนำท่านเข้าชมปราสาทโคลเชสเตอร์ (Colchester Castle) ปราสาทหลังนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดของชาวนอร์มันในยุโรป ซึ่งสร้างบนฐานรากของวัดคลอดิอุส (Temple of Claudius) สมัยที่โคลเชสเตอร์เป็นเมืองหลวงโรมันแห่งสหราชอาณาจักร ภายในปราสาทเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่มีอายุกว่า 2,500 ปี ตัวอาคารสร้างจากอิฐโรมันและได้รับการรักษาให้คงอยู่ในสภาพเดิม
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Colchester Hotel **** หรือเทียบเท่า
นอริช – คิงส์ ลินน์ – ปีเตอร์โบโร
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม


นำท่านเดินทางสู่เมืองนอริช (Norwich) เมืองที่ติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองสวยของอังกฤษที่ต้องมาเยือน เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในนอร์ทโฟล์คในอีสต์แองเกลีย ทางภาคตะวันออกของอังกฤษ เป็นเมืองบริหารส่วนภูมิภาคและเมืองหลวงของนอร์โฟล์ค ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 11 นอริชเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นที่สองของอังกฤษรองจากลอนดอน และมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของอังกฤษ นำท่านเข้าชมปราสาทนอริช (Norwich Castle) เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 สร้างโดยกษัตริย์วิลเลียม (William the Conqueror) นำท่านเข้าชมข้าวของเครื่องใช้และนิทรรศการต่างๆที่มีการจัดเก็บและจัดแสดงภายในปราสาทแห่งนี้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองคิงส์ลินน์ (King’s Lynn) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เดิมรู้จักในนามเมืองบิชอบ ลินน์ จนกระทั่งปี 1537 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองมาเป็นคิงส์ลินน์ จนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองท่าเรือในเขตนอร์ทโฟล์ค ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12 ซึ่งยังคงกลิ่นอายความเป็นเมืองท่าในอดีตผ่านหมู่อาคาร บ้านเรือน ที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์มาจนถึงปัจจุบัน นำท่านเที่ยวชมเมืองคิงส์ลินน์ (King’s Lynn old town) ให้ท่านได้เก็บภาพความน่ารักและสวยงามของอาคารบ้านเรือนโบราณ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์แห่งคิงส์ลินน์ (King’s Lynn Minster) หรือที่ชาวอังกฤษรู้จักในนาม โบสถ์เซ็นต์มากาเรต สร้างขึ้นในปี 1095 เป็นโบสถ์แบบเบเนดิกส์ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพสวยงามของโบสถ์ใหญ่แห่งนี้ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองปีเตอร์โบโร (Peterborough) (ระยะทาง 59 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Peterborough West / Park Inn by Radisson หรือเทียบเท่า
ปีเตอร์โบโร – โอ๊คแฮม – คอเวนทรี – สเตรทฟอร์ท อัพ พอน เอวอน
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม


นำท่านเที่ยวชมเมืองปีเตอร์โบโร (Peterborough) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแคมบริชไชน์ เป็นเมืองที่ถูกค้นพบในสมัยศตวรรษที่ 12 เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งมหาวิหาร จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งปีเตอร์โบโร (Peterborough cathedral) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 ในศิลปะแบบโกธิค ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองสแตมฟอร์ด (Stamford) เพื่อเข้าชมคฤหาสถ์เบิร์กลีย์ (Burghley House) ซึ่งเป็นบ้านในแบบชนบทสมัยศตวรรษที่ 16 นำท่านชมความยิ่งใหญ่และความสวยงามของแมนชั่นชนบทที่สร้างโดยควีนส์ อลิซาเบท ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองโอ๊คแฮม (Oakham)
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย
นำท่านถ่ายรูปกับ Oakham Buttercross ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการผลิตเนยในสมัยโบราณที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เห็นถึงกรรมวิธีการผลิตเนยในอดีต จากนั้นนำท่านเข้าชมปราสาทโอ๊คแฮม (Oakham Castle) ซึ่งเป็นปราสาทเล็กๆโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 สร้างขึ้นใกล้กับตลาด (market place) ในสมัยก่อน ในศิลปะแบบนอร์มัง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่ารักของปราสาทหลังเล็กๆที่ทอดยาวจากตลาดในสมัยก่อนผ่านเส้นทาง แคสเซิลเลน ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองคอเวนทรี (Coventry) (ระยะทาง 88 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) เมืองแห่งการผสมผสานวัฒนธรรม ชุมชน และวิถีชีวิตอันหลากหลาย ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางประเทศอังกฤษ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเวทย์มนตร์และตำนาน โดยมีชื่อเสียงจากเรื่องของเลดี้โกดิวาและเซนท์จอร์จผู้ปราบมังกร นำท่านแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ เลดี้โกดิวา (Lady Godiva statue) จากนั้นนำท่านเที่ยวชมถนนประวัติศาสตร์สปอนสตรีท แห่งเมืองคอเวนทรี (Historic Spon Street) ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองสเตรทฟอร์ท อัพพอน เอวอน (Stradford upon Avon)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Crown Plaza Strtford Upon Avon / Murcure Warwickshire Hotel **** หรือเทียบเท่า
หมู่บ้านไบบิวรี – กลอสเตอร์ – หมู่บ้านคาสเซิลคอมบ์ – บริสตอล
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม


นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านไบบิวรี (Bibury Cottage) (ระยะทาง 62 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชนบทที่สวยที่สุดในอังกฤษ ตั้งอยู่ในเขตเขตค็อตสวอลล์ ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยกระท่อมโบราณ โบสถ์อันเก่าแก่ อีกทั้งยังมีถนนสวยๆ ที่รายล้อมด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองข้างทาง ซึ่งสร้างความรู้สึกสดชื่นให้ผู้มาเยือนได้มากทีเดียว นอกจากนี้หมู่บ้านแห่งนี้ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสถานที่สุดโรแมนติก และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง อย่าง Bridget Jones's Diary อีกด้วย ซึ่งบ้านหรือกระท่อมเหล่านี้ เคยเป็นที่พักของคนที่ทำอาชีพทอขนแกะ ในศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิม นอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญคือทิวทัศน์ของแม่น้ำ Coln ที่ผ่านหมู่บ้าน ก็ช่วยเพิ่มความงดงามของดินแดนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของหมู่บ้านไบบิวรีได้ตามอัธยาศัย
ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองกลอสเตอร์ (Gloucester) (ระยะทาง 41 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) นำท่านเที่ยวชมเมืองกลอสเตอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมงดงามยุคทิวดอร์ (ค.ศ.1485 – 1603) ซึ่งอาคารบ้านเรือนในปัจจุบันคือผับที่เปิดขายอาหารและเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยว นำท่านเข้าชมมหาวิหารกลอสเตอร์ (Gloucester Cathedral) มหาวิหารตั้งอยู่ตอนเหนือของเมืองกลอสเตอร์ แต่เดิมเป็นแอบเบย์ที่อุทิศให้นักบุญเปโตร เมื่อราวปี ค.ศ. 678 หรือ 679 มาจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นมหาวิหาร ปีค.ศ. 1541 สิ่งที่สะดุดตาและสวยงามที่สุดในมหาวิหารแห่งนี้คือซุ้มที่ฝังพระศพของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 2 และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ดังแฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอนที่หนึ่ง สอง และหก เมื่อปี ค.ศ. 2000
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย
นำท่านชมหมู่บ้านคาสเซิลคอมบ์ (Castle Combe) หมู่บ้านเล็กๆที่ว่ากันว่าน่ารักที่สุดในคอตส์โวลด์ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14 มีทั้งปราสาท สวนอังกฤษสวยๆ พิพิธภัณฑ์ บ้านโบราณ โบสถ์ ร้านชาและร้านค้า และเอกลักษณ์สำคัญที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอีกหมู่บ้านสวยที่สุดในอังกฤษ เพราะหมู่บ้านแห่งนี้สร้างด้วยหิน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศและความสวยงามของหมู่บ้านน่ารักแห่งเกาะอังกฤษ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองบริสตอล (Bristol) (ระยะทาง 35 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเมืองที่อยู่ในทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าทาส ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมืองนี้ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง แต่ปัจจุปันได้มีโรงงานมากมายมาตั้งอยู่ที่เมืองนี้ และเครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียงคองคอร์ดก็ได้สร้างที่เมืองนี้ นำท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานแขวนคลิฟตัน (Clifton Suspension bridge) เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเอวอนที่เก่าเเก่ เเละสวยงาม โดยเชื่อมระหว่างย่านคลิฟตัน ที่เป็นเเหล่งการค้าที่สำคัญของเมืองกับลีวูดส์ในมณฑลซัมเมอร์เซต โดยเป็นเส้นทางคมนาคมที่มีความสำคัญอย่างมากของเมืองเเห่งนี้ เเละจากความที่สวยงามเก่าเเก่เเละโดดเด่นนั้นก็ทำให้ในกลายมาเป็นเเหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกเเห่งของเมืองบริสตอล จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองบริสตอล ภายในเมืองและรอบๆบริสตอล เต็มไปด้วยปราสาทแห่งยุคกลางและคฤหาสน์หลังใหญ่ พร้อมทั้งสวนเผยให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีตของเมืองนี้
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hilton Garden Inn Bristol / The Bristol Hotel **** หรือเทียบเท่า
บริสตอล – เอ็กซิเตอร์ – ดอร์เชสเตอร์ – บอร์นมัท
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม


นำท่านเดินทางสู่เมืองเอ็กซิเตอร์ (Exeter) (ระยะทาง 145 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นนครและเมืองเอกของมณฑลเดวอนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ ทั้งนี้สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 1 ได้พระราชทานคำขวัญของเมืองนี้ว่า Semper fidalis นำท่านเที่ยวชมมหาวิหารเอ็กซิเตอร์ ซึ่งเป็นมหาวิหารโกธิคที่งดงาม เป็นวิหารสไตล์อังกฤษเเท้ๆ รวมทั้งบริเวณใกล้เคียงกันนั้นก็มีบ้านไม้ตั้งเรียงรายอยู่สองข้างถนน และมี Guildhall ที่มีความเก่าแก่มากกว่า 800 ปีเลยทีเดียว โดยมีวัตถุโบราณจัดเเสดงไว้อย่างมากมาย จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับวิหารเซ็นต์นิโคลัส (St. Nicholas Priory) ซึ่งมีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมในยุคทิวดอร์ ได้เวลานำท่านชมเส้นทางเดินใต้ดินในยุคกลางที่ Underground Passages อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพเมืองเก่ายุคกลางอีกแห่งที่มีความสวยงามของอังกฤษ
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่เมืองดอร์เชสเตอร์ (Dorchester) (ระยะทาง 118 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) เมืองนี้ก่อตั้งขึ้นโดยชาวโรมันในดินแดนที่ชาวนายุคหินเคยอยู่อาศัยมาก่อน ปัจจุบันยังคงแสดงร่องรอยของคนสองกลุ่มนั้นอย่างชัดเจน นำท่านเที่ยวชมเมืองดอร์เชสเตอร์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับ Town pump หรือแท่งหินโบราณ (Obelisk) แห่งเมืองดอร์เชสเตอร์ นำท่านถ่ายรูปกับอาคาร Corn Exchange ซึ่งเป็นสถานที่ในการซื้อขายข้าวโพดในสมัยก่อน สร้างขึ้นกลางศตวรรษที่ 19 ปัจจุบันเป็นอาคารที่ใช้ในการจัดงานต่างๆ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพบรรยากาศเมืองเก่าอีกแห่งของอังกฤษ ซึ่งยังคงกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมยุคกลาง ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองบอร์นมัท (Bournemouth) (ระยะทาง 46 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเมืองตากอากาศขนาดใหญ่บนชายฝั่งทางใต้ของอังกฤษ มีชายหาดที่ทอดยาวจากเมืองไครสต์เชิร์ชทางตะวันออก ไปจนถึงอาณาเขตติดต่อกับเมืองพูลทางตะวันตก โดยชายหาดมีความยาวกว่า22กิโลเมตร และได้ชื่อว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษ นำท่านเที่ยวชมเมืองบอร์นมัท (Bournemouth) เมืองที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยวิกตอเรียนและศิลปะแนวอาร์ตเดโก้ริมทะเล อันงดงามในบอร์นมัธ และเป็นที่ฝังศพของแมรี่ เชลลีย์ ซึ่งเป็นผู้แต่งเรื่องแฟรงเก็นสไตน์ในโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ส จากนั้นนำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าและบ้านหลากสีริมทะเล อันขึ้นชื่อของบอร์นมัท
ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Connaught Lodge Hotel **** หรือเทียบเท่า
บอร์นมัท – พอร์ตสมัท – ไบรตัน
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม


นำท่านเดินทางสู่เมืองพอร์ตสมัท (Portsmouth) (ระยะทาง 84 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของแฮมป์เชอร์เคาน์ตี ทางชายฝั่งตอนใต้ของอังกฤษ เป็นเมืองเกาะแห่งเดียวในอังกฤษ ตั้งอยู่บนเกาะพอร์ตซี ในช่องแคบอังกฤษ มีฐานทัพเรือที่สำคัญที่สร้างมานานหลายศตวรรษ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ได้รับความเสียหายอย่างมากจากการทิ้งระเบิดของเยอรมนี นำท่านเข้าชมชมท่าเรือประวัติศาสตร์ (Historical Dockyard) นำท่านเข้าชมเรือธงของลอร์ด เนลสัน, HMS Victory และทัวร์เรือรบของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย, HMS Warrior 1860 จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับหอคอย Spinnaker Tower และเดินเที่ยวชมเมืองพอร์ตสมัท
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่เมืองไบรตัน (Brighton) (ระยะทาง 80 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เป็นแหล่งสถานที่พักตากอากาศทางริมชายฝั่งทะเลตอนใต้ ที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ที่นครไบรตันและโฮฟ ในเทศมณฑลอีสต์ซัสเซกซ์ สำหรับเมืองไบรตันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศชายทะเลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษเมื่อพระเจ้าจอร์จที่ 4 แห่งสหราชอาณาจักร ขณะที่ยังดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าชายจอร์จแห่งเวลส์ ได้ทรงเสด็จมาประทับที่ไบรตันอยู่บ่อยครั้ง และทรงมีรับสั่งให้สร้างพระราชวังพาวิลเลียน (Royal Pavilion) ขึ้นที่ไบรตัน ในปี ค.ศ. 1787 นำท่านถ่ายรูปกับพระราชวังพาวิลเลียน (Royal Pavilion) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พำนักของเจ้าชายแห่งเวลส์ รูปแบบของพระราชวังจะเป็นสถาปัตยกรรม Mogul แบบอินเดียผสมผสานกับอังกฤษ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ The Lanes เป็นย่านประวัติศาสตร์ชื่อดังของเมือง เดิมเป็นแหล่งที่พักของชาวประมง ในปัจจุบันถือว่าเป็นย่านนักช้อป โดยเฉพาะคนที่ชอบของวินเทจย้อนยุค ของ Handmade และของ Hi Street ที่มีให้เลือกมากมายระหว่างสองข้างทางร้านค้า ภายในโซนจะเป็นตรอกเล็กๆ ปูกระเบื้องแดง ห้ามรถภายนอกเข้า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านขึ้น British Airways I 360 หอคอยสูงที่สร้างอยู่บนชายหาดแห่งเมืองไบรตัน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Jurys Inn Brighton Hotel / Mercure Brighton Hotel**** หรือเทียบเท่า
ไบรตัน – แบทเทิล – เฮสติงส์ – แคนเทอร์เบอรี – ลอนดอน
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม


นำท่านเดินทางสู่เมืองแบทเทิล (Battle) (ระยะทาง 57 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านเข้าชมอารามแบทเทิล (Battle Abbey) เป็นอารามสงฆ์นิกายเบเนดิกส์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1066 นอกจากนี้บริเวณพื้นที่แห่งนี้ยังเคยเป็นสนามรบในอดีตอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเฮสติงส์ (Hastings) ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองแบทเทิล เมืองนี้เป็นเมืองที่มีการคิดค้นโทรทัศน์ขึ้นเป็นครั้งแรก และยังมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องวัฒนธรรมและนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งมีความสำคัญพอๆ กับความเก่แก่ในอดีต ในอดีตเมืองเฮสติงส์มีเรือจับปลาทะเะลขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป และมีเส้นทางรถไฟที่ต้องวิ่งขึ้นบนเส้นทางที่ลาดชันที่สุดของอังกฤษ และซากปรักหักพังของปราสาทแห่งแรกของอังกฤษ ซึ่งเป็นของพระเจ้าวิลเลียมผู้พิชิต เหล่านี้ย่อมทำให้เมืองเฮสติ้งแอนด์เซนท์ลีโอนาร์ด เป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักในระดับโลกในฐานะที่เป็นเมืองชายฝั่งทางตอนใต้ นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของย่านเมืองเก่าเฮสติงส์ (Old town) ซึ่งมีถนนสายเล็กๆ ที่คดเคี้ยว กับชายหาดที่งดงามเป็นระยะทาง 3 ไมล์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองแคนเทอร์เบอร์รี (Canterbury) (ระยะทาง 76 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย
นำท่านเที่ยวชมเมืองแคนเทอร์เบอร์รี (Canterbury) เป็นเมืองแห่งมหาวิหารอันเก่าแก่ ปรากฏในผลงานการประพันของชอร์เซอร์ และยังเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นเมืองแห่งผู้จาริกแสวงบุญ เมืองนี้มีบทบาทสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ของอังกฤษนับตั้งแต่สมัยแรกเริ่ม เมื่อครั้งที่มีการตั้งถิ่นฐานของชาวโรมัน ดูโรเวอร์นัม แคนเทียคอรัม ในปี ค.ศ.597 สันตะปาปา เซนต์ ออกุสตินมาเยือนเมืองนี้ เพื่อเปลี่ยนภูมิภาคแถบนี้ให้กลับมาเป็นคริสเตียน นำท่านเข้าชมมหาวิหารแคนเทอร์เบอร์รี (Canterbury Cathedral) เป็นมรดกของประเทศอังกฤษ บรรยากาศโดยรอบของวิหารนี้ค่อนข้างดูขลัง อลังการ เก่าแก่ และศักดิ์สิทธิ์ ตัวสถานที่ค่อนข้างร่มรื่น มีโลงศพขุนนางโบราณมีทั้งข้างในวิหารและรอบๆ วิหาร สำหรับมหาวิหารแห่งนี้เป็นมหาวิหารแองกลิคัน เป็นโบสถ์ประจำตำแหน่งของประมุขสูงสุดของนิกายแองกลิคันทั้งหมด และเป็นที่ตั้งบัลลังก์นักบุญออกัสติน (Chair of St. Augustine) ชื่อที่เรียกกันเป็นทางการของมหาวิหารแคนเทอร์เบอรีคือ “Cathedral and Metropolitical Church of Christ at Canterbury” เพราะความสำคัญของมหาวิหารแคนเทอร์เบอรี ทำให้มหาวิหารนี้ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) นำท่านเที่ยวชมเมืองบนถนนเมอเซอรี่ เลน ที่มีอาคารยื่นออกมาเรียงราย เดินเล่นไปตามกำแพงเมืองโบราณเพื่อชมภาพทิวทัศน์ของสวนเดน จอห์น การ์เดนส์ ในช่วงฤดูร้อนจะมีการจัดการแสดงคอนเสิร์ตกลางแจ้งเป็นประจำ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองเมดสโตน (Maidstone) (ระยะทาง 46 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) นำท่านเข้าชมปราสาทลีดส์ (Leeds Castle) ปราสาทสร้างขึ้นในปี 1119 และได้ผ่านมือบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์อังกฤษมาแล้วหลายต่อหลายยุค เช่นพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 1 และพระเจ้าเฮนรีที่ 8 ปราสาทมีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่ด้วยความสวยงามของธรรมชาติล้อมรอบปราสาท พื้นที่ภายในตกแต่งอย่างอลังการ ทำให้ Leeds Castle ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของปราสาทลีดส์ ก่อนนำท่านเดินทางสู่มหานครลอนดอน (London) (ระยะทาง 66 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
ที่พัก
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Double Tree by Hilton Docklands / Heston Hyde Hotel **** หรือเทียบเท่า
ลอนดอน – ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ – ช้อปปิ้ง
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม


นำท่านถ่ายรูปกับหอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (Clock Tower, Palace of Westminster) หรือรู้จักดีในชื่อ บิ๊กเบน เป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ซึ่งในปัจจุบันเป็นรัฐสภาอังกฤษ นำท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือในแม่น้ำเทมส์ (Thames River) แม่น้ำใหญ่ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงลอนดอน และยังเป็นจุดท่องเที่ยว Landmark ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษ เรือจะล่องผ่านสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นไฮไลท์ของเมืองทั้ง หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben), ทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก, ดิ โอทู อารีนา (The O2 Arena) เดิมชื่อ นอร์ท กรีนวิช อารีน่า (North Greenwich Arena) ถูกใช้เป็นสนามแข่งขันในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 และพาราลิมปิก 2012, สะพานวอกซ์ฮอลล์ (Vauxhall Bridge) อีกหนึ่งสะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ที่เปิดทำการครั้งแรกในวันที่ 26 พฤษภาคม ปีพ.ศ.2449 ถือเป็นอีก หนึ่งสะพานโค้งที่สวยงามในใจกลางกรุงลอนดอน, สะพานแลมเบิร์ธ (Lambeth Bridge) สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ที่เชื่อมต่อระหว่างย่าน Westminster และ Lambeth โดยทางด้านตะวันออกของ สะพานจะเป็นพระราชวังแลมเบิร์ธ (Lambeth Palace) จุดเด่นของพระราชวังอยู่ที่สีของสะพาน เป็นสีแดงสีเดียวกับม้านั่งหนังใน House of Lords
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (Burger & Lobster) – Signature  (ซิกเนเจอร์)

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการช๊อปปิ้งในกรุงลอนดอน มีร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ นาฬิกา ชื่อดังมากมายตลอดแนวถนนกว่า 2 กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ ห้าง John Lewis, House of Fraser และ ยังมีห้างสุดหรูอย่าง Selfridges ที่มีสินค้าซุปเปอร์แบรนด์ตั้งอยู่อีกด้วย
16.00 น.
นำท่านเชคอิน และ ทำ TAX Refund (การทำ TAX Refund ในประเทศอังกฤษใช้เวลานานมาก จึงจำเป็นต้องรีบ เดินทางไปสนามบิน)
21.25 น.

ออกเดินทางจากสนามบินฮีทโธรว์ (LHR) สู่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดยเที่ยวบิน TG 917 (ใช้เวลาบิน ประมาณ 11.35 ชม.) สายการบินมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน

กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
15.00 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

ติดต่อจองทัวร์กับตลาดทัวร์
 02-184-6990
 02-184-6991

(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)

Mobile :
061-463-9562
065-639-5493
061-596-3956
Hotline :
097-978-9925
Fax :
02-184-6990 ต่อ 117
Facebook :
taladtour.co.th.fan
Line :
@taladtours
Email :
taladtour@hotmail.com
taladtour@gmail.com
ติดต่อตลาดทัวร์

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

โปรแกรมทัวร์ยอดนิยม

บทความท่องเที่ยว