แอดไลน์ แชทเรื่องเที่ยว เที่ยวรอบโลก

ทัวร์อังกฤษ เที่ยวสไตล์บริติช 8วัน 5คืน บินการบินไทย(TG)


เพิ่มเพื่อน
 
2,697 Views
ทัวร์อังกฤษ เที่ยวสไตล์บริติช 8วัน 5คืน บินการบินไทย(TG)
ชมหมู่บ้านไบบิวรี่ หมู่บ้านชนบทที่ชื่อว่า The Most  beautiful village in England ชมเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์  หมู่บ้านเล็ก ๆ น่ารัก น้ำใสเปรียบดั่งกระจก  ชมบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ ที่สแตรทฟอร์ด ชมเมืองแมนเชสเตอร์ เป็นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ เมืองมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากการกีฬา ชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด สนามกีฬาของสโมสรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร เที่ยวเมืองเอดินบะระ เป็นเมืองที่เจริญมากที่สุดเมืองหนึ่งในสหราชอาณาจักร ตื่นตาปราสาทเอดินเบอระ เป็นปราสาทโบราณอายุราว 1,000 ปี ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของสกอตแลนด์ ชมเมืองลิเวอร์พูล ได้รับการยกย่องให้เป็นเมือง  วัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 ชมสนามแอนฟิลด์ สนามสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล เมืองบาธ ตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ำเอวอนในบริเวณที่มีน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอำนาจ ชมสโตนเฮนจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ช้อปปิ้งบิสเตอร์ เอ๊าท์เลท เที่ยวเมืองลอนดอน มหานครที่โด่งดังที่สุดใน โลก ชมทาวเวอร์ออฟลอนดอน เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเทมส์ ชมเวสต์มินสเตอร์ มหาวิหารหลักของชาวคริสต์นิกายโรมันคอทอลิก ช้อปปิ้งอ๊อกฟอร์ด สตรีท
รหัสทัวร์:
GB_TG00008
ประเทศ:
ทัวร์อังกฤษ
สายการบิน:
Thai Airways
฿89,900
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)

  • บริการอาหารบนบนเครื่อง
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป:TG910 - ขากลับ:TG917

รายละเอียดวันเดินทางทัวร์อังกฤษ

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว สายการบิน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อังกฤษ

วันแรก กรุงลอนดอน - หมู่บ้านไบบิวรี่ – เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด – แมนเชสเตอร์
เวลา รายการท่องเที่ยว
23.00 น.

นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2-3) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

วันสอง สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด – รถไฟทรานเพนไนน์ - เอดินบะระ
เวลา รายการท่องเที่ยว
01.10 น. เดินทางถึงกรุงลอนดอนเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG910
07.15 น. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรอสัมภาระ เมื่อได้สัมภาระเรียบร้อยพาคณะออกเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ 
  นำคณะออกเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบิวรี่ (Bibury) จัดว่าเป็น The Most beautiful village in England เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีลักษณะเป็นกระท่อมเก่าแก่ เรียกว่าเป็นแบบฉบับบ้านเมืองของอังกฤษของแท้ยุคศตวรรษที่ 17 - 18 ที่ยังคงรักษาสภาพในอดีตไว้เป็นอย่างดีมีแม่น้ำสายเล็ก ๆ ไหลผ่านหมู่บ้าน ในช่วงฤดูร้อนบ้านแต่ละหลังจะตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไม้แบบอังกฤษ โดยเฉพาะดอกกุหลาบกำลังบานสะพรั่งสวยงดงามมาก  แวะเยี่ยมชมเมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอ เตอร์ (Bourton on the water) เป็นเมืองชนบทที่เป็นเอกลักษณ์ในแถบภูมิภาค คอตโวลส์ (Cotswold) หมู่บ้านเล็ก ๆ น่ารัก น้ำใสเปรียบดั่งกระจก มีสะพานที่เป็นเอกลักษณ์ทอดตัวยาวข้ามลำธาร เดินชมบรรยากาศสวย ๆ ถ่ายรูปมุมเก๋ ๆ ทาน ไอศกรีมโฮมเมด พร้อมเช็คอิน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางไปยัง สแตรทฟอร์ด (Stratford)  เมืองสำคัญด้านวรรณกรรมของอังกฤษเนื่องจากเป็นบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ นักเขียนบทละครชาวอังกฤษและกวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ให้ท่านได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังเมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ ( 216 ก.ม. )
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Copthorne Hotel Manchester หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ปราสาทเอดินบะระ – ลิเวอร์พูล
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำคณะเดินทางเข้าชม สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford) เจาะลึกทุกซอกมุม  นอกจากนี้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ของสโมสรแมนยู ฯ มีทั้งภาพประวัติศาสตร์และ ถ้วยรางวัลความสำเร็จของสโมสร พร้อมเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบของสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด อาทิ รูปหล่อบรอนซ์ “The Trinity”
 

**หมายเหตุ:ไม่สามารถเข้าชมสนามฟุตบอลและพิพิธภัณฑ์ได้ในวันที่มีการแข่งขัน**

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองเอดินบะระ (350 กม.) ด้วยรถไฟสมัยใหม่ของประเทศอังกฤษต้นกำเนิดของรถไฟโลก ถึงเมืองหลวงแห่งแคว้นสกอตแลนด์ เมืองที่มีอดีตอันยาวนาน เป็นรากฐานของชาติสกอตแลนด์ มีวิวทิวทัศน์บวกกับสถาปัตยกรรมที่งดงามส่งผลให้ เมืองเอดินบะระได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย เดินเก็บภาพบนถนนปริ้นเซสส์ บริเวณฝั่งเมืองใหม่ ซึ่งจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ทั้งสองฝั่งเมืองของเอดินบะระ

ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Holiday Inn Edinburgh Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ สนามแอนฟิลด์ – เมืองบาธ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำคณะเดินทางเยี่ยมชมเมืองเอดินบะระ เริ่มกันที่การชมวิวเมืองบนยอดเขาแคลตันฮิล จากนั้นผ่านชมพระราชวังโฮลี่รู้ด ผ่านถนนรอยัลไมล์ และชมอนุสาวรีย์สุนัขบ๊อบบี้ ผ่านร้านกาแฟชื่อดังที่ทาง เจ เค โรลลิ่ง ได้ทำการนั่งเขียนนวนิยายก้องโลกคือแฮร์รี่ พ็อตเตอร์เล่มแรกที่ร้านนี้ และเดินทางสู่ย่านเมืองเก่า เพื่อนำท่านเข้าชมปราสาทเอดินบะระ ซึ่งถือเป็นปราสาทโบราณอายุราว 1,000 ปี ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของสกอตแลนด์ และราชวงศ์สกอตแลนด์มาอย่างยาวนาน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเมืองท่าชื่อดัง คู่แข่งสำคัญของทีมแมนยูฯ  ที่ผู้คนรู้จักและได้รับความนิยมอย่างมาก เมืองต้นกำเนิดวงดนตรีชื่อดังอย่าง 4 เต่าทอง The Beatle ได้แก่ เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) (357 ก.ม.)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Liverpool Marriott Hotel City Center หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ห้า สโตเฮนจ์ - บิสเตอร์ เอ๊าท์เลท – ลอนดอน
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำคณะเดินทางเที่ยวชมเมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมืองถิ่นกำเนิดของวงดนตรี สี่เต่าทองหรือ เดอะบีทเทิล (The beatles)  ความรุ่งเรืองของลิเวอร์พูลมาจากการเป็นเมืองท่าสำคัญ มีการติดต่อค้าขายกับแคริบเบียน,ไอร์แลนด์และแผ่นดินใหญ่ยุโรป นำท่านชมบริเวณท่าเรืออัลเบิร์ต (AlbertDock) โดยบริเวณท่าเรือประกอบไปด้วยอาคารท่าเรือและคลังสินค้าชมตึกรอยัลลิเวอร์ (Royal Liver Building) อีกหนึ่งอาคารที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์และมีชื่อเสียงของเมือง จากนั้นนำท่านเข้าชมสนามแอนฟิลด์ (Anfield) เป็นสนามของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลด้านนอกและช้อปปิ้งที่ร้านจำหน่ายของที่ระลึกอย่างเป็นทางการของสโมสรพร้อมเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบ

**หมายเหตุ:ไม่สามารถเข้าชมสนามฟุตบอลและพิพิธภัณฑ์ได้ในวันที่มีการแข่งขัน**

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำคณะเดินทางตรงไปยังเมืองบาธ (Bath) (313 กม.) เมืองมรดกโลกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ตั้งแต่สมัยโรมัน ตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ำเอวอนในบริเวณที่มีน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอำนาจ และเป็นผู้สร้างโรงอาบน้ำโรมัน (Roman Bath) และยังได้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปีค.ศ. 1987

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hilton Bath City หรือระดับใกล้เคียง
วันที่เจ๊ด เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเยี่ยมชมกรุงลอนดอน เริ่มจากการเข้าชมหอคอยแห่งลอนดอน (Tower of London) และถ่ายภาพกัยสะพานหอคอย เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอน และนำท่านล่องเรือแม่น้ำเทมส์เพลิดเพลินกับสองฟากฝั่ง จากท่าทาวเวอร์ (Tower) ขึ้นฝั่งที่เวสต์มินสเตอร์ (Westminster) ถ่ายภาพกับลอนดอนอาย รัฐสภาและหอนาฬิกาบิ๊กเบนบนสะพานเวสมินเตอร์ ผ่านชมพระราชวังบักกิ้งแฮม, พิคาเดลลีเซอคัส ชมน้ำพุเอรอส, จตุรัสทราฟาการ์, ผ่านชมริมแม่น้ำเทมส์ เป็นอันเสร็จสิ้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 

นำท่านสู่ย่านถนนอ็อกฟอร์ด ย่านที่ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนเส้นหลักของร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่นักท่องเที่ยวกล่าวขาน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆตามอัธยาศัย

21.25 น. เมื่อได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ เพื่อทำการคืนภาษีจากการช้อปปิ้ง และทำการเช็คอินเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน TG917
วันที่แปด กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
15.00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

“ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ และความไว้วางใจในการร่วมเดินทางไปเปิดประสบการณ์กับเรา แล้วพบกันใหม่กับการเดินทางในภาคต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

ติดต่อจองทัวร์กับตลาดทัวร์
 02-184-6990
 02-184-6991

(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)

Mobile :
061-463-9562
065-639-5493
061-596-3956
Hotline :
097-978-9925
Fax :
02-184-6990 ต่อ 117
Facebook :
taladtour.co.th.fan
Line :
@taladtours
Email :
taladtour@hotmail.com
taladtour@gmail.com
ติดต่อตลาดทัวร์

เที่ยวโซนยุโรป


เที่ยวโซนอเมริกา


เที่ยวโซนออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

ทัวร์ในประเทศ

บทความท่องเที่ยว