แอดไลน์ แชทเรื่องเที่ยว เที่ยวรอบโลก

ทัวร์ญีี่ปุ่น ฮ่อกไกโด ชมลาเวนเดอร์ 5วัน 3คืน (TG)


เพิ่มเพื่อน
 
5,431 Views
ทัวร์ญีี่ปุ่น ฮ่อกไกโด ชมลาเวนเดอร์ 5วัน 3คืน (TG)
ท่านผ่านชมPATCHWORK ROAD เนินเขาสีทองอร่ามสลับกับสีเขียวและน้ำตาล นำท่านชม หอชมวิวโฮกุเซ อาคารทรงพิระมิดที่สามารถขึ้นไปชมวิวเมืองได้แบบรอบทิศทาง และชมเนินเขาซีเรบุ ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นาๆชนิด ท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น หนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น จากนั้นชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน นำท่านชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ณ มิตซุย เอ้าท์เลท แหล่งรวมร้านค้าที่มีชื่อเสียงรวมทั้งสินค้าแบรนด์ดังทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รหัสทัวร์:
JP_TG00076
ประเทศ:
ทัวร์ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Thai Airways
฿42,900
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)

  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป : TG670 / ขากลับ : TG671

รายละเอียดวันเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว สายการบิน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
เวลา รายการท่องเที่ยว
20.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 2 ROW - C เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน

23.45 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG 670(น้ำหนักกระเป๋าไม่เกินใบละ 30 กิโลกรัม ไม่จำกัดจำนวนชิ้น)  /  บริการเสิร์ฟอาหารบนเครื่องบินระหว่างเดินทาง

ฮอกไกโด (ชิโตเสะ) – เมืองบิเอะ – หอชมวิวโฮกุเซ – เนินเขาซีเรบุ – เนินสี่ฤดู – บ่อน้ำสีฟ้า – SHIKISAI HILL – เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า
เวลา รายการท่องเที่ยว
08.30 น.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโดที่ได้ชื่อว่า “SMALL TOWN OF THE MOSR BEAUTIFUL HILLS” เมืองเล็กๆที่มีความสวยงามที่ตั้งอยู่บนเนินเขา

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

นำท่านผ่านชม PATCHWORK ROAD อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมือง เป็นเส้นทางชมทุ่งนา เนินเขาสีทองอร่ามสลับกับสีเขียวและน้ำตาล มีต้นไม้และเนินเขาที่โด่งดังจากภาพยนตร์โฆษณาหลายชิ้น สองข้างทางเต็มไปด้วยทุ่งข้าว บาร์เล่ย์สีเหลืองทองตัดสลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสด เป็นสถานที่ที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปและบันทึกไวในความทรงจำ นำท่านชม หอชมวิวโฮกุเซ อาคารทรงพิระมิดที่สามารถขึ้นไปชมวิวเมืองได้แบบรอบทิศทาง และชมเนินเขาซีเรบุ ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นาๆชนิด จากนั้นนำท่านเข้าสู่ เนินสี่ฤดู SHIKISAI HILL เนินเขากว้างใหญ่ ที่มีดอกไม้หลายชนิด เรียงรายกันเป็นแนวยาว หลากหลายสี อาทิเช่น เช่น ลาเวนเดอร์, ทิวลิป, ซัลเวีย, รักเร่, ทานตะวันและอื่นๆ อีกมากมายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจากเมืองซัปโปะโระ เป็นเมืองหนึ่งในบริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมืองแห่งนี้อุดมไปด้วยแม่น้ำลำธารหลายสายและล้อมรอบไปด้วยภูเขา และยังเป็นเมืองที่หนาวสุดๆ เพราะหิมะตกหนักเป็นเวลานาน และ ตกถี่มาก จึงทำให้อุณหภูมิติดลบตลอดในช่วงฤดูหนาว นำท่านเข้าชม สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ ไฮไลท์ ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก พักที่ Asahikawa Smile Hotel หรือเทียบเท่า http://www.smile-hotels.com/asahikawa/
เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – เมืองซัปโปโร – มิตซุย เอ้าท์เลท
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  โปรดคืนกุญแจห้องพัก  และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาดต่ำของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง “คลองโอตารุ” หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น หนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองจากนั้นชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือโคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยวด้วย


กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (คำว่า ซัปโปโร ในภาษาไอนุ แปลว่า เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน) ภูมิประเทศของเกาะฮอกไกโดนี้เต็มไปด้วยทุ่งหญ้า ทุ่งนา ป่า ภูเขา ทะเลสาบ แม่น้ำ และปล่องภูเขาไฟ จึงเป็นดินแดนที่มีทัศนียภาพงดงามเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นำท่านชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ โรงงานตั้งอยู่ในสวน Shiroi Koibito ภายในสวนแห่งนี้ ก็จะประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และก็โรงงานชอคโกแลตที่มีชื่อเสียง อาคารร้านขายของจะถูกตกแต่งให้มีลักษณะคล้ายๆกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ นอกจากนั้นที่สวนแห่งนี้ยังมีสนามซ็อคเกอร์อยู่ด้วย ที่โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะแห่งนี้คุณสามารถชมอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่ม แบบจำลองของโรงงานและขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งชิมและเลือกซื้อช็อกโกแลตหรือไอศครีมแบบต่างๆ ซึ่งผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด และที่นี่คุณยังสามารถชมการผลิตคุกกี้สอดไส้ช็อคโกแลต ซึ่งถือว่าเป็นของฝากที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮอกไกโดด้วย จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ณ มิตซุย เอ้าท์เลท แหล่งรวมร้านค้าที่มีชื่อเสียงรวมทั้งสินค้าแบรนด์ดังทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 171 ร้านค้า อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นต้นรวมทั้งสินค้าที่มีส่วนลดมากมายถึง 30-50% ท่ามกลางพื้นที่ที่มองเห็นทะเลได้อย่างชัดเจน ทั้งยังปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใบไม้อันเขียวชอุ่ม จึงทำให้เหล่านักช้อปได้เพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่งดงามและประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ล้ำค่าที่สุด
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก พักที่ SAPPORO TMARK CITY HOTEL หรือเทียบเท่า https://tmarkcity.com 
อิสระเต็มวัน (ตั๋วรถไฟ One day pass ฟรี)
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

มาถึงประเทศที่ได้ชื่อว่ามีรถไฟฟ้าที่ดีแห่งหนึ่งของโลกทั้งที เราจึงเปิดประสบการณ์ให้ท่านท่องเที่ยวโดยรถไฟ 1 วัน ท่านสามารถนั่งรถรางชมเมืองซัปโปโร ด้วยตัวเอง หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.japan-guide.com/e/e5300.html (ทางบริษัทฯ ได้เตรียมตั๋วรถไฟ One Day Pass สำหรับทุกท่าน) สถานที่แนะนำ พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งเดียวของประเทศญี่ปุ่น ศึกษาประวัติความเป็นมาของบริษัทซัปโปโร บริวเวอร์รี่ ตลอดจนวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศญี่ปุ่น สถานที่แห่งนี้แต่ก่อนเคยเป็นโรงงานน้ำตาลซัปโปโร่ สร้างโดยการควบคุมจากวิศวกรชาวต่างชาติในปี 1890 และปัจจุบันยังได้รับคัดเลือกให้เป็นมรดกล้ำค่าทางวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน หลังจากชมประวัติเบียร์กันไปแล้ว (ไม่รวมค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ & ชิมเบียร์) ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชินโต ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชิ่อเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่า สวนสาธารณะโอโดริ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร และถือเป็นหัวใจหลักของเมือง ด้วยเป็นสวนที่แบ่งเมืองออกเป็นเขตเหนือและใต้ และมีถนนสายหลักตัดผ่านโดยรอบสำหรับเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังสถานที่สำคัญต่างๆของเมือง โดยมีหอโทรทัศน์ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของสวน เป็นจุดสังเกต ภายในมีสวนดอกไม้หลากหลายพันธุ์ น้ำพุ และงานประติมากรรมกลางแจ้งต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับจัดงานเทศกาลสำคัญต่างๆของเมือง อย่างเช่นเทศกาลดอกไม้นานาชาติในช่วงฤดูร้อน และเทศกาลหิมะซัปโปโรในช่วงฤดูหนาว เป็นต้น ตึก JR TOWER สูงที่สุดของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, โรงภาพยนตร์, ศูนย์อาหาร อีกทั้งเป็นย่านชุมชน มีร้านค้ามากมายทั้งบนดินและใต้ดิน รวมทั้งห้างชื่อดัง ห้างอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ ร้านหนังสือใหญ่ๆ เรียกได้ว่ามาที่นี่ได้ครบทุกอย่าง
**** หัวหน้าทัวร์ จะเป็นคนแนะนำการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆแก่ทุกท่าน****


เที่ยง-ค่ำ

อิสระอาหารกลางวันและค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาเที่ยวของท่าน

ที่พัก พักที่ SAPPORO TMARK CITY HOTEL หรือเทียบเท่า https://tmarkcity.com
สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  โปรดคืนกุญแจห้องพัก  และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ

10.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 671           
15.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ติดต่อจองทัวร์กับตลาดทัวร์
 02-184-6990
 02-184-6991

(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)

Mobile :
061-463-9562
065-639-5493
061-596-3956
Hotline :
097-978-9925
Fax :
02-184-6990 ต่อ 117
Facebook :
taladtour.co.th.fan
Line :
@taladtours
Email :
taladtour@hotmail.com
taladtour@gmail.com
ติดต่อตลาดทัวร์

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

โปรแกรมทัวร์ยอดนิยม