แอดไลน์ แชทเรื่องเที่ยว เที่ยวรอบโลก

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา 5วัน 3คืน (XJ)


เพิ่มเพื่อน
 
5,467 Views
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา  5วัน 3คืน (XJ)
นำท่านเดินทางสู่เกียวโตเมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี นำชมวัดคินคะคุจิหรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าวัดทอง นำท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริชมเสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีมากกว่าร้อยต้น
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้าอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ถนนโดทงโบริย่าน ชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมที่สุดของโอซาก้า
รหัสทัวร์:
JP_XJ00045
ประเทศ:
ทัวร์ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Air Asia X
฿24,900
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)

  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป : XJ610 / ขากลับ : XJ611

รายละเอียดวันเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว สายการบิน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

วันแรก สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ
เวลา รายการท่องเที่ยว
11.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA Xเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การ ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (ไกด์ทัวร์แนะนำการเดินทาง)

14.50 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน  AIR ASIA Xเที่ยวบินที่ XJ610เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X   เครื่องลำใหญ่ 337 ที่นั่งที่นั่งระบบสุ่มทุกที่นั่ง (Random) โดยสายการบิน

22.00 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า) ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรรับกระเป๋าและทำภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว...
 

สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.)clock-256-000000(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)

ที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Osaka Fujiya Hotel หรือ Garden Palace Osaka หรือเทียบเท่า

เกียวโต - คินคะคุจิ - ฟูชิมิอินาริ - อาราชิยาม่า - โอซาก้า - โดทงบุริ - ย่านชินไซบาชิ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

 

นำท่านเดินทางสู่เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครอง นำชมวัดคินคะคุจิ หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าวัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ทำให้เเกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามกลายเป็นอีกสัญญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโตวัดนี้แต่เดิมสร้างเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกากะ โยชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต วัดคินคะคุจิมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่งดงาม โดยเฉพาะมุมด้านหน้าใกล้กับทางเข้าวัดซึ่งเป็นภาพที่วัดสีทองอร่ามที่มีสวนอยู่โดยรอบเป็นเงาสะท้อนกับน้ำในสระ อาคารเดิมของวัดนั้นถูกไฟไหม้หลายต่อหลายครั้งในอดีต รวมถึงในช่วงสงครามโอนิน (Onin) ในปี 1950 เกิดสงครามกลางเมืองที่ได้ทำลายสถานที่สำคัญๆของเกียวโตไปหลายแห่งรวมถึงวัดแห่งนี้ด้วย และได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี 1955 ซึ่งอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมเสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHAที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)ชาบู ชาบู

 

เดินทางสู่ อาราชิยาม่า นำท่านเดินทางชม สะพานโทเก็ตซึเคียว (Togetsukyo Bridge)ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของอาราชิยามะ ที่สร้างตั้งแต่สมัยเฮอัน เป็นจุดชมวิวที่สวยงามด้วยภาพทิวทัศน์สะพานกลางน้ำและมีวิวข้างหลังเป็นป่าต้นไม้ธรรมชาติ ทางเดินเลียบป่าไผ่ (Bamboo paths)ที่มีความยาวกว่า 500 เมตรตั้งอยู่ระหว่างช่วงห่างของวัดเทนริวจิและศาลเจ้าโนโนมิยะจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้าอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ถนนโดทงโบริย่านชินไซบาชิแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมที่สุดของโอซาก้าที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายทั้งแบรนด์เนมของมือสองร้านอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิดและไม่ควรพลาดช้อปปิ้งที่ร้านดองกี้และมัตสุโมโต้คิโยชิร้านค้ายอดนิยมในใจของคนไทยที่ต้องแวะเมื่อมีโอกาสไปญี่ปุ่น
** เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้งของท่านอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย**

ที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมOsaka Fujiya Hotel หรือ Garden Palace Osaka หรือเทียบเท่า

อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้าไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

 

***ไกด์แนะนำเที่ยวโดยรถไฟตะลุยนครโอซาก้า / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์) **
หรือเลือกซื้อยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ญี่ปุ่น (Universal Studio Japan)ชำระเพิ่มท่านละ 2,500.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)
ชึ่งตั้งอยู่ในเมืองโอซาก้า และเป็น 1 ใน 4 ของสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ของบริษัทยูเอสเจ จำกัดตามสัญญาที่คล้าย ๆ กับของสวนสนุกยูนิเวอร์แซล ออแรนโด้ รีสอร์ท เพราะว่าที่นี่ยังมีเครื่องเล่นที่คล้ายกับของที่สวนสนุกยูนิเวอร์แซล ออแรนโด้ และ ยูนิเวอร์แซล ฮอลลีวูด ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่นเองและคนเอเชีย เช่น ชาวไต้หวัน ฮ่องกง และเกาหลีใต้
**เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารเที่ยงและอาหารค่ำตามอัธยาศัย**

ที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมOsaka Fujiya Hotel หรือ Garden Palace Osaka หรือเทียบเท่า

ปราสาทโอซาก้า - วัดโทไดจิ เมืองนารา - ดิวตี้ฟรี - ริงกุ พรีเมี่ยม– สนามบินคันไซ (โอซาก้า)
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

 

เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle)ด้านนอก ถูกสร้างขึ้นในปี 1583 แทนที่วัดอิชิยาม่าฮอนกันจิ (Ishiyama Honganji Temple) ซึ่งได้ถูกทำลายโดยโอดะ โนบุนากะ (Oda Nobunaga) ประมาณ 30 ปีก่อนที่จะสร้างปราสาทโอซาก้า ท่านโทโยมิ ฮิเดโยชิ ผู้สร้างปราสาทตั้งใจที่จะให้ปราสาทแห่งนี้เป็นศูนย์กลางใหม่ของญี่ปุ่นภายใต้การปกครองของท่าน ภายหลังการสร้างเสร็จก็ได้กลายเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในขณะนั้นแต่หลังจากที่ท่านฮิเดโยชิเสียชีวิตลงไม่กี่ปี ปราสาทได้ถูกโจมตีและทำลายโดยทหารของโทคุกาว่า และได้มีการสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี 1620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาทก็ได้ถูกฟ้าผ่าและไฟไหม้ในปี 1665 ภายหลังก็ได้มีการซ่อมแซมทั้งภายในและภายนอก จนกระทั่งปัจจุบันได้มีการสร้างลิฟท์เพื่อให้สามารถขึ้นไปชมปราสาทและพิพิธภัณฑ์ด้านบนได้ง่ายขึ้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุ ถ้าใครมีเวลาแนะนำให้เดินเล่นรอบปราสาท เพราะบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดโทไดจิ เมืองนารา (Todaiji - Nara)เป็นวัดพุทธในเมืองนะระ ประเทศญี่ปุ่น หอไดบุทสึ (Daibutsuden) ที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดได้รับการบันทึกว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ่หล่อจากบรอนซ์ นอกจากนี้ วัดนี้ยังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอนอีกด้วย วัดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในทะเบียนเดียวกับวัด ศาลเจ้า และสถานที่สำคัญอื่นๆอีก 7 แห่งในเมืองนะระ 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)ยากินิคุ

 

เดินทางสู่Rinku Premium Outlet แหล่งช้อปปิ้ง และ ดิวตี้ฟรีOutletที่สามารถช๊อปปิ๊งสินค้าแบรนด์เนมได้ในราคาที่พอเหมาะไม่แพงจนเกินไปอยู่ด้วย
ข้อดีก็คือจำนวนร้านที่มากมาย
1.ที่นี่มีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมตั้งอยู่ประมาณ 200 ร้าน
2.และยังมีสินค้ามากมายหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น ของเล่น อุปกรณ์ในครัวเรือน
3.เสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ
4.สามารถเดินช๊อปปิ๊งได้ทั้งวันจะมาเดินคนเดียวได้หรือจะมากันทั้งครอบครัวก็ได้
5.รับรองว่าไม่มีเบื่อและเนื่องจากสิ่งก่อสร้างต่างๆที่มีการออกแบบให้ดูเหมือนกับรีสอร์ทโดยได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองท่าชาร์ลสตันอันมีประวัติศาสตร์ของอเมริกาทำให้ที่นี่ทั้งสวยงามและดูเป็นระเบียบอีกด้วย

23.45น. ออกเดินทางจากสนามบินสนามบินคันไซอินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า)โดยสายการบิน AIR ASIA Xเที่ยวบินที่ XJ611
สนามบินดอนเมือง
<
เวลา รายการท่องเที่ยว
23.45น.

ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ติดต่อจองทัวร์กับตลาดทัวร์
 02-184-6990
 02-184-6991

(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)

Mobile :
061-463-9562
065-639-5493
061-596-3956
Hotline :
097-978-9925
Fax :
02-184-6990 ต่อ 117
Facebook :
taladtour.co.th.fan
Line :
@taladtours
Email :
taladtour@hotmail.com
taladtour@gmail.com
ติดต่อตลาดทัวร์

เที่ยวโซนยุโรป


เที่ยวโซนอเมริกา


เที่ยวโซนออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

ทัวร์ในประเทศ