แอดไลน์ แชทเรื่องเที่ยว เที่ยวรอบโลก

เที่ยวอเมริกาในราคาสุดคุ้ม 11วัน8คืน บิน (BR)


เพิ่มเพื่อน
 
11,371 Views
เที่ยวอเมริกาในราคาสุดคุ้ม 11วัน8คืน บิน (BR)
ตลาดทัวร์ ขอนำเสนอ ทัวร์อเมริการาคาถูก เที่ยวอเมริกา ราคาประหยัด เที่ยวอเมริกาเริ่มต้น เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน เที่ยวอเมริกาสุดคุ้มเกินราคา 
นำท่านชม อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน (Yellowstone National Park) อุทยานนี้ตั้งอยู่ในบริเวณมุมตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐไวโอมิง (Wyoming) และเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสหรัฐฯ จัดเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
นำท่านชม น้ำพุร้อนโอลด์ เฟธฟูล (Old Faithful Geyser) ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำพุร้อนที่มีความซื่อสัตย์ที่สุดแห่งหนึ่งคือจะปะทุขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอ ประมาณ 21-23 ครั้งต่อวัน พุ่งสูงประมาณ 43-46 เมตร นานถึง 4 นาทีนับเป็นเวลากว่า 100 ปีมาแล้ว
นำท่านชม บ่อโคลนภูเขาไฟ หรือ (Mud Volcano) ณ เวิ้งผา บริเวณที่เคยเป็นปากปล่องภูเขาไฟ บ่อโคลนนี้จะเดือด และมีฟองผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อุณหภูมิโดยเฉลี่ยภายในบ่อประมาณ 184 ฟาเรนต์ไฮต์ หรือ ประมาณ 83 เซลเซียส
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์ ทีตัน (Grand Teton National Park) (ระยะทางประมาณ 207 กม. / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) มีพื้นที่ 10,000 เอเคอร์ มีความยาว 40 ไมล์คลุมเทือกเขาทีตัน (Teton Range) เป็นพื้นที่ๆ มีอากาศไม่หนาวจัด มีปริมาณน้ำฝนและความชื้นเพียงพอที่จะทำการเพาะปลูกได้เป็นอย่างดี อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีตันแห่งนี้ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามและมีความโดดเด่น
รหัสทัวร์:
US_BR00006
ประเทศ:
ทัวร์อเมริกา
สายการบิน:
Eva Air
฿159,990
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)

  • น้ำหนัก 23 kg.
  • ขาไป : BR068 - ขากลับ : BR015

รายละเอียดวันเดินทางทัวร์อเมริกา

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว สายการบิน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อเมริกา

กรุงเทพฯ ไต้หวัน ซีแอตเทิล
เวลา รายการท่องเที่ยว
13.00

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ตัวอักษร Q - R ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบินอีวีเอ แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง

16.25

เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน เที่ยวบินที่ BR 068

21.15

เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

23.40

เหินฟ้าต่อจากไต้หวัน สู่สนามบินนานาชาติ ซีแอตเทิล-ทาโคม่า โดยเที่ยวบินที่ BR 026

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ****

19.30 เดินทางถึง เมืองซีแอตเทิล  เมืองท่าชายฝั่งที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวของ มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง และศุลกากร
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ Radisson Hotel Seattle Airport หรือเทียบเท่า ( - / - / - )
ซีแอตเทิล บอซแมน (บินภายใน) เยลโล่สโตน
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

05.30

นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน ซีแอตเทิล-ทาโคม่า เพื่อบินสู่สนามบินบอซแมน

08.05

เหินฟ้าสู่เมืองบอซแมน โดยสายการบิน อลาสก้า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ AS2132

11.01

เดินทางถึงเมืองบอซแมน หลังจากรับกระเป๋าและสัมภาระต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านสู่ภัตตาคารเพื่อรับประทานอาหาร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ เยลโลสโตน (Yellowstone National Park)  (ระยะทางประมาณ 145 กม. / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) อุทยานแห่งชาติ แห่งแรกของโลกที่ตั้งอยู่ต้นสายของแม่น้ำเยลโล่สโตน หรือ Hidatsa ที่แปลว่าหินสีเหลือง ตามภาษาของชาวอินเดียนแดง ที่พบหินสีเหลืองนี้อยู่โดยรอบ ๆ บริเวณแม่น้ำสายนี้ และถูกนำมาใช้เป็นชื่อของอุทยานแห่งชาติ ในปี 1872 ปัจจุบันอุทยานแห่งชาตินี้ มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,219,789 เอเคอร์ ครอบคลุมพื้นที่ 3 รัฐคือ รัฐไอดาโฮ, รัฐไวโอมิ่ง และรัฐมอนทาน่า  มีสัตว์สายพันธุ์ต่าง ๆ กว่า 400 สายพันธุ์ อาทิเช่น กวางมูส (Bull  Moose), กวางเอลค์ (Bull Elk) , กวาง Pronghorn , หมีสีน้ำตาลขนาดยักษ์พันธุ์ กริซลี่ย์ (Grizzly bear), หมีดำ (Black Bear), ควายไบซัน (Bison) รวมถึงนกน้ำนานาชนิด อาทิ นกกระทุง (American White Pelican) ,หงส์ฟ้า (Trumpeter Swans) และนกเป็ดน้ำ (Lesser Scaup & Green-Winged Teal)  รวมไปถึงพันธุ์ไม้ต่าง ๆ กว่าหนึ่งพันธุ์ชนิด นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ในเขตของ Super Volcano ที่เคยเกิดการประทุมาแล้ว 3 ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายเกิดการประทุเมื่อประมาณ 640,000 ปีมาแล้ว จึงทำให้พื้นที่บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากการสะสมและทับซ้อนของลาวา และขี้เถ้าจากการระเบิดของภูเขาไฟ จึงทำให้มีแร่ธาตุที่เหมาะแก่การเพาะปลูก รวมไปถึงยังมีทัศนียภาพที่สวยงามอีกด้วย  จึงทำให้อุทยานฯแห่งนี้ เป็นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก

เย็น

รับประทานอาหารเย็น

ที่พัก นำท่านเข้าสู่ Holiday Inn West Yellowstone หรือเทียบเท่า ( B / L / D )
เยลโล่สโตน
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชม อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน (Yellowstone National Park)อุทยานนี้ตั้งอยู่ในบริเวณมุมตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐไวโอมิง (Wyoming) และเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสหรัฐฯ จัดเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นแหล่งรวมของธรรมชาติทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ น้ำตก ซึ่งบางแห่งมีความสูงกว่าน้ำตกไนแองการ่าของแคนาดาถึงสองเท่า

นำท่านชม น้ำพุร้อนโอลด์ เฟธฟูล (Old Faithful Geyser) ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำพุร้อนที่มีความซื่อสัตย์ที่สุดแห่งหนึ่งคือจะปะทุขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอ ประมาณ 21-23 ครั้งต่อวัน พุ่งสูงประมาณ 43-46 เมตร นานถึง 4 นาทีนับเป็นเวลากว่า 100 ปีมาแล้ว  มีน้ำพุร้อน ซึ่งบางแห่งพ่นน้ำขึ้นมาทุกชั่วโมง มีความสูง 125-180 ฟุต  จากนั้น นำท่านชม น้ำพุร้อนที่Norris Geyser Basin บ่อน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดและเปลี่ยนแปลงบ่อยที่สุดในอุทยานแห่งชาติ-
เยลโล่สโตน ที่มีความยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตรซึ่งทุกท่านจะได้เดินชมบ่อน้ำพุร้อน Porcelian และบ่อน้ำพุร้อน Back ที่อยู่ในเขตบ่อน้ำพุร้อนนอริส  ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพอันงดงามทางธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของสีของธรรมชาติที่รายล้อมอยู่โดยรอบบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ แล Fountain Pot Pointบ่อโคลนเดือดที่เกิดจากไอร้อนที่เกิดจากแมกม่าในชั้นใต้ดินของผิวโลกที่ผสมผสานกับดินโคลนในแถบนั้นจึงทำให้เกิดเป็นบ่อโคลนเดือดและเกิดสีแดง สีเหลืองและสีน้ำตาลตามสีของชั้นดินในแถบนั้น

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

นำท่านชม บ่อโคลนภูเขาไฟ หรือ (Mud Volcano) ณ เวิ้งผา บริเวณที่เคยเป็นปากปล่องภูเขาไฟ บ่อโคลนนี้จะเดือด และมีฟองผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อุณหภูมิโดยเฉลี่ยภายในบ่อประมาณ 184 ฟาเรนต์ไฮต์ หรือ ประมาณ 83 เซลเซียส จากนั้นนำท่านชมความงามของ อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน ต่อ ณ บริเวณที่เรียกว่า Artist Point ซึ่งเป็นจุดที่หน้าผามีสีสันสวยงาม และมีน้ำตกที่สวยงามอยู่ 2 แห่งคือ น้ำตกอัพเพอร์ฟอลส์ และน้ำตกโลเวอร์ฟอลส์

เย็น

รับประทานอาหารเย็น

ที่พัก นำท่านเข้าสู่ Holiday Inn West Yellowstone หรือเทียบเท่า ( B / L / D )
เยลโล่สโตน อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีตัน ไอดาโฮฟอลส์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์ ทีตัน (Grand Teton National Park)(ระยะทางประมาณ 207 กม. / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)มีพื้นที่ 10,000 เอเคอร์ มีความยาว 40 ไมล์คลุมเทือกเขาทีตัน (Teton Range) เป็นพื้นที่ๆ มีอากาศไม่หนาวจัด  มีปริมาณน้ำฝนและความชื้นเพียงพอที่จะทำการเพาะปลูกได้เป็นอย่างดี  อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีตันแห่งนี้ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามและมีความโดดเด่น  พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานจะเป็นทุ่งหญ้ากว้าง  สลับกับผืนป่าและทะเลสาบ รวมไปถึงสัตว์ป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ไว้เป็นอย่างมาก  มีพืชพันธุ์กว่า 1,000 ชนิด และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์อีกหลากหลายพันธุ์ ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขาทีตันที่สลับไปด้วยทิวป่าสนทึบ อันเป็นเอกลักษณ์ของป่าไม้ในอเมริกา นอกจากนี้หากท่านโชคดีระหว่างทาง อาจจะได้พบเห็นสัตว์นานาชนิด เช่น หมีดำ และกวาง เป็นต้น อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่เมือง ไอดาโฮฟอลส์ (Idaho Falls) (ระยะทางประมาณ 146 กม. / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เป็นเมืองและเขตของไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา และถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น

ที่พัก นำท่านเข้าสู่ Spring Hill Suites by Marriott Idaho Falls หรือเทียบเท่า ( B / L / D )
ไอดาโฮฟอลส์ ซอลท์เลค ซิตี้ ไบรซ์ แคนย่อน
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง ซอลท์ เลค ซิตี้(Salt Lake City) (ระยะทางประมาณ  345 กม. / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ความสำคัญของ ซอลท์ เลค ซิตี้ นั้นก็คือ เป็นเมืองหลวงของรัฐยูทาห์ ซึ่งรัฐนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตก ตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยซอลท์ เลค ซิตี้ นี้ถูกค้นพบโดยนักสำรวจ ซึ่งเดินทางเข้ามาเพื่อเผยแพร่ศาสนาชาวมอม่อน เมื่อปี ค.ศ. 1847 ความเจริญก้าวหน้าของซอลท์ เลคซิตี้ เริ่มจากการขุดค้นพบแร่ชนิดต่างๆ จากนั้นจึงได้มีการสร้างทางรถไฟขึ้น เพื่อไว้ใช้สำหรับขนส่ง ลำเลียงแร่ที่ขุดพบ ปัจจุบัน ซอลท์ เลค ซิตี้ ถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญที่สุดและเป็นศูนย์กลางการค้าทางด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

แวะถ่ายรูปกับ ที่ว่าการรัฐยูท่าห์ (Utah State Capitol) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1912 ออกแบบโดย
ริชาร์ด เคล็ทติ้ง สถาปนิกชาวยูท่าห์ เป็นอาคารที่สูง 4 ชั้นที่ดูหรูหราและตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา หรือที่ชาวยูท่าห์เรียกว่า แคปิตอล ฮิลล์ (Capitol Hills) ภายในตกแต่งได้อย่างหรูหรา ปัจจุบันถูกใช้เป็นที่ว่าการรัฐยูท่าห์ ที่ประชุมสภารัฐยูท่าห์  ผ่านชม Temple Square ศูนย์รวมจิตใจของชาวคริสต์ในรัฐยูท่าห์ ซึ่งตั้งอยู่ในเนื้อที่ 10 เอเคอร์  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ไบรซ์ แคนยอน (Bryce Canyon) (ระยะทางประมาณ 430 กม. / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐยูท่าห์เช่นกัน นำท่านสู่ภัตตาคารเพื่อรับประทานอาหารเย็น

เย็น

รับประทานอาหารเย็น

ที่พัก นำท่านเข้าสู่ Best Western Plus Ruby’s Inn หรือเทียบเท่า ( B / L / D )
อุทยานแห่งชาติไบรซ์ แคนย่อน เพจ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติ ไบรซ์ แคนยอน (Bryce Canyon National Park) อุทยานแห่งชาติที่กินเนื้อที่ถึง 36,000 เอเคอร์ พื้นที่ที่เต็มไปด้วยหินสีแดง สีชมพู และสีครีม รูปทรงต่าง ๆ  สีต่าง ๆ เหล่านี้จะเปลี่ยนไปตามเวลา จากยามเช้าจนถึงยามเย็น ในอเมริกา ไม่ใช่มีเพียงแกรนด์ แคนยอนเท่านั้นที่เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมา ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเมื่อ 6 ล้านปีที่แล้ว ที่บริเวณนี้อยู่ใต้ผืนน้ำ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ผืนแผ่นดินที่ราบสูงก็ถูกยกตัวขึ้น และเกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรงบริเวณชั้นหินจนก่อให้เกิดเป็นเสาดินและหินมากมายในหุบเขาที่สูงถึง 2,800 เมตร จากระดับน้ำทะเล  เนื่องจากสถานที่แห่งนี้อยู่ตอนปลายของแกรนด์ แคนยอน จึงถูกตั้งชื่อว่า ไบรซ์แคนยอน (Bryce Canyon) เอกลักษณ์ของไบรซ์แคนยอนคือ แท่งหินยอดแหลม ๆ ที่เรียกว่า ฮูดู (Hoodoos)  ที่ตั้งเรียงกันเป็นแนว มีรูปทรงแปลกประหลาด ตำนานของชาวอินเดียนแดง กล่าวว่า“แท่งหินเหล่านี้เกิดจากมนุษย์ที่ต้องคำสาปให้กลายเป็นหิน”  บริเวณไบรซ์ แคนยอน ประกอบด้วยหินทราย สลับหินดินดาน ตั้งแต่ยุคครีเทเชียส ถึงช่วงต้นของยุคซีโนโซอิก สะสมตัวในสภาพ แวดล้อม แบบทะเลสาบ ขนาดใหญ่ จนกระทั่งน้ำตื้นขึ้นเรื่อยๆ เป็นเวลาหลายล้านปี ทำให้เริ่มมีการกร่อนของแม่น้ำที่ไหลผ่านชั้นหิน ร่วมกับการยกตัวของพื้นดินขณะเกิดเทือกเขารอกกี้ หลังจากนั้นเกิดการยกตัวของเปลือกโลกอีกครั้ง และทำให้เกิดที่ราบสูงโคโลราโดเมื่อ 16 ล้านปีก่อน การยกตัวทำให้หินเริ่มมีการแตกตามแนวดิ่ง ซึ่งทำให้ง่าย ต่อการถูกกร่อน จนกลายเป็นแท่งเสาสวยงามที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน สีน้ำตาลแดง สีชมพู และสีแดงได้จากแร่ฮีมาไทต์ (Hematite) ซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ ส่วนสีเหลืองได้จากแร่ลิโมไนต์ (Limonite) ส่วนสีม่วงได้จากแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของไบร์ซ แคนยอน ตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่เมือง เพจ (Page) (ระยะทางประมาณ 246 กม. /ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เป็นเมืองที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1957 โดยเริ่มต้นจากการเป็นหมู่บ้านของคนงานสร้างเขื่อน Glen Canyon หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาชุมชน ขยายเป็นเมืองดังเช่นในปัจจุบัน โดยเมืองเพจ นี้ตั้งอยู่ทางตอนบนของรัฐ Arizona เรียกได้ว่าเป็นเมืองต้นน้ำของแกรนด์ แคนยอนก็ว่าได้  เนื่องจากแม่น้ำ โคโลราโดจะไหลจากเมืองเพจ ลงใต้ไปสู่แกรนด์ แคนยอน

เย็น

รับประทานอาหารเย็น

ที่พัก นำท่านเข้าสู่ Best Western Plus at Lake Powell หรือเทียบเท่า ( B / L / D )
เพจ แอนทีโลป แคนยอน อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านนั่งรถ 4WD ชมความมหัศจรรย์ของแอนทีโลป แคนยอน หุบเขาที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจจากช่างภาพทั่วโลก เพราะสีสันจากธรรมชาติ ซึ่งก่อเกิดจากการตกกระทบของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องผ่านช่องแคบ สะท้อนกับสีของชั้นหิน Navajo Sandstone เกิดเป็นความสวยงามที่น่าประทับใจกับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมา ณ ที่แห่งนี้  ด้วยความคดเคี้ยว สลับซับซ้อนไปตามซอกหลืบของหน้าผา  สีสันที่เห็นใน Antelope Canyon จึงเปลี่ยนไปตามการหักเหของแสงในฤดูกาลต่างๆ  ในฤดูร้อน สีจะออกเป็นโทนสีแดง ส้ม และ ม่วง ในฤดูใบไม้ร่วง สีจะออกเป็นโทนสีอ่อน สบายตา  แม้ Antelope Canyon จะขึ้นชื่อว่าเป็น หุบเขาที่อันตรายที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นหุบเขาที่สวยที่สุด และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และได้รับความนิยมในการถ่ายรูปมากที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา อิสระให้ท่านมีเวลาได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

นำท่านสู่ Horseshoe Bend ซึ่งเป็นโค้งน้ำของแม่น้ำโคโลราโด คล้ายกับเกือกม้า ผืนน้ำซึ่งอยู่ด้านล่างของโค้งน้ำแห่งนี้เป็นสีเขียวเข้ม เหลือบน้ำเงิน ประกอบบรรยากาศ และทัศนียภาพของบริเวณโดยรอบนี้ ให้ท่านได้เก็บภาพสวยงามตามอัธยาศัย  ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน ฝั่งใต้  (South Rim Grand Canyon) แห่งรัฐอริโซน่า  (ระยะทางประมาณ 191 กม. / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  ท่านจะพบกับความยิ่งใหญ่และน่าทึ่งของภูมิประเทศ ซึ่งยากจะหาที่ไหนในโลกเสมอเหมือนได้ในขนาดอันไพศาลโดยเป็นเขาที่มีความยาวถึง 442 ก.ม. และลึกถึง 1.6 ก.ม. ส่วนที่กว้างที่สุดของแกรนด์ แคนยอน มีความกว้างถึง  28 ก.ม.

เย็น

รับประทานอาหารเย็น

ที่พัก นำท่านเข้าสู่ The Grand Canyon หรือเทียบเท่า ( B / L / D )
อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน ลาสเวกัส
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
                                                                         
นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน ที่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบไปด้วยหุบเขาสูงและมีความลึกมากที่สุดถึง 1,800 เมตร ชั้นหินสูง และมีแม่น้ำโคโลราโด (Colorado River) ไหลผ่านที่ราบสูงทำให้เกิดการสึกกร่อน พังทลายของหินเป็นเวลากว่า 225 ล้านปี มาแล้ว  ผู้ที่ค้นพบ แกรนด์ แคนยอน คือ พันตรีจอร์น เวสลีย์  เพาเวลล์ และคณะ  เมื่อปี ค.ศ. 1869   อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน ตั้งอยู่ในรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ความน่าอัศจรรย์ของแกรนด์แคนยอนอยู่ที่ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ โดยถือกำเนิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำ สายน้ำโคโลราโด (Colorado) ที่มีสภาพเป็นเพียงลำธารเล็กๆไหลคดเคี้ยวตามที่ราบกว้างใหญ่ที่อยู่ระดับเดียวกับน้ำทะเล ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้นเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาล ภายใต้พื้นโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวหน้าผากว้างใหญ่ ซึ่งการยกตัวของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธารไหลผ่านลาดชันขึ้นและทำให้น้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ำเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก การสึกกร่อนพังทลายของหิน บวกกับแรงลมและแสงแดดได้ดำเนินมานานหลายล้านปี จนเกิดเป็น “แกรนด์แคนยอน” ดินแดนที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 463 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.45 ชั่วโมง)เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" (Sin City) หรือนักเขียนบางคนให้ชื่อว่าเป็น "America's Playground" หรือสนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริกา ลาสเวกัสเป็นสถานที่ๆ มีลักษณะพิเศษเพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียงได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ ขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลกเลยก็ว่าได้ 

เย็น

รับประทานอาหารเย็น

ที่พัก นำท่านเข้าสู่ Paris Hotel Las Vegas หรือเทียบเท่า ( B / L / D )
ลาสเวกัส ลอสแองเจลลิส
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองลอสแองเจลิส หรือที่รู้จักกันในชื่อ แอล.เอ.  (ระยะทาง 435 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรม และวงการบันเทิง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

นำท่านสู่ Ontario Mills Outlets ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทยกว่าครึ่ง อาทิเช่น Calvin Klein / Coach / DKNY / Ecco / GAP / Guess / H&M / Kate Spade / Levi’s / Michael Kors / Nike / Samsonite / The North Face / Tommy Hilfiger / Tumi / Polo / Tory Burch เป็นต้น

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็น เพื่อไม่เป็นการขัดจังหวะของการเดินช้อปปิ้งของทุกท่าน
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอสแองเจลลิส เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

ลอสแองเจลลิส ไทเป
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.00

เหินฟ้าจาก ลอสแองเจลิสสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ BR 015

***บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล***

ไทเป กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.45

เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

08.25

ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบิน BR 211

11.10

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ติดต่อจองทัวร์กับตลาดทัวร์
 02-184-6990
 02-184-6991

(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)

Mobile :
061-463-9562
065-639-5493
061-596-3956
Hotline :
097-978-9925
Fax :
02-184-6990 ต่อ 117
Facebook :
taladtour.co.th.fan
Line :
@taladtours
Email :
taladtour@hotmail.com
taladtour@gmail.com
ติดต่อตลาดทัวร์

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

โปรแกรมทัวร์ยอดนิยม

บทความท่องเที่ยว