ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 เหย่หลิว 5วัน 3คืน บินนกสกู๊ต(XW)

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 เหย่หลิว 5วัน 3คืน บินนกสกู๊ต(XW)

วัดจงไถฉานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานเย่หลิว ตึกไทเป 101...


รหัสทัวร์ :: TW_XW00009
05 เม.ย. 2560 - 27 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 17,999 บาท/ท่าน
Nok Scoot