แอดไลน์ แชทเรื่องเที่ยว เที่ยวรอบโลก
 

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย ปราสาทนอยชวานสไตน์ เชค 8 วัน 5 คืน บินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์


เพิ่มเพื่อน
 
85,665 Views
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย ปราสาทนอยชวานสไตน์ เชค 8 วัน 5 คืน บินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์
รหัสทัวร์:
EUL_EK00004
ประเทศ:
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
สายการบิน:
Emirates
฿49,900
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)

  • บริการอาหารบนบนเครื่อง
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)

รายละเอียดวันเดินทางทัวร์ยุโรปราคาถูก

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว สายการบิน
booking 15-22 มิถุนายน 2560 49,900 49,900 47,900 0 0 Emirates
booking 07-14 กรกฏาคม 2560 52,900 52,900 50,900 0 0 Emirates
booking 08-15 กรกฏาคม 2560 52,900 52,900 50,900 0 0 Emirates
booking 09-16 กรกฏาคม 2560 52,900 52,900 50,900 0 0 Emirates
booking 10-17 สิงหาคม 2560 52,900 52,900 50,900 0 0 Emirates
booking 24-31 สิงหาคม 2560 49,900 49,900 47,900 0 0 Emirates
booking 21 -28 กันยายน 2560 49,900 49,900 47,900 0 0 Emirates
booking 12-19 ตุลาคม 2560 49,900 49,900 47,900 0 0 Emirates
booking 21-28 ตุลาคม 2560 49,900 49,900 47,900 0 0 Emirates

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรปราคาถูก

วันที่ 1  กรุงเทพฯ -/-/- 

18.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
23.45 น.  ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน )
วันที่ 2 ดูไบ- BMW WORLD - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก -สนามกีฬาโอลิมปิค-จัตุรัสมาเรียน        (ยูเออี-เยอรมัน)   -/L/D
00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
04.00 น.  เดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 53 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน )
08.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน
  ที่พักNH Munchen Messe หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 3 ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น               (เยอรมัน) B/L/D 
  Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 4
อินส์บรูค-หลังคาทองคำ-ซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท         (เยอรมัน-ออสเตรีย) B/L/D 
  Austria trend salzburg hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 5
ฮัลล์สตัทท์-เชสกี้ ครุมลอฟ                                (ออสเตรีย-เชค) B/L/D 
  Bellevue Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 6
ปร๊าก-ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก-โบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ลส์-นาฬิกาดาราศาสตร์       (เชค) B/L/D 
  International Prague Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 7
ประตูเมืองเก่า-อิสระช้อปปิ้ง     (เชค)