แอดไลน์ แชทเรื่องเที่ยว เที่ยวรอบโลก

ทัวร์เกาหลี ซัมเมอร์ สุดพิเศษ 5วัน3คืน บินจินแอร์(LJ)


เพิ่มเพื่อน
 
ทัวร์เกาหลี ซัมเมอร์ สุดพิเศษ 5วัน3คืน บินจินแอร์(LJ)

✈HAPPY TOGETHER☀☀ SPEACIA SUMMER☀☀IN KOREA
✈ทัวร์เกาหลี ☀☀ซัมเมอร์ ☀☀เดือน พ.ค.-ก.ค. 2560
5 วัน 3 คืน บินจินแอร์
❃ ตามรอยซีรีย์ดังสุดโรแมนติก ที่เกาะนามิ
❃สัมผัสหิมะหน้าร้อน ONE MOUTH SNOW PARK
❃อิ่มอร่อยบุฟเฟต์หมู่ย่างเกาหลี ต้นตำหรับ !!!!
❃ใหม่สุด!! ตื่นตากับสะพานกระจกใสที่ยาวที่สุดในเกาหลี  เป็นที่นิยมสำหรับหนุ่มสาวเกาหลี

รหัสทัวร์:
KR_LJ00024
ประเทศ:
ทัวร์เกาหลี
สายการบิน:
Jin Air
฿14,900
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)

 • บริการอาหารบนบนเครื่อง
 • น้ำหนัก 15 kg.
 • จินแอร์

รายละเอียดวันเดินทางทัวร์เกาหลี

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว สายการบิน
booking 01-05 พ.ค. 60 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 02-06 พ.ค. 60 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 03-07 พ.ค. 60 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 04-08 พ.ค. 60 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 05-09 พ.ค. 60 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 06-10 พ.ค. 60 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 07-11 พ.ค. 60 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 08-12 พ.ค. 60 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 09-13 พ.ค. 60 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 10-14 พ.ค. 60 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 11-15 พ.ค. 60 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 12-16 พ.ค. 60 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 13-17 พ.ค. 60 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 14-18 พ.ค. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 15-19 พ.ค. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 16-20 พ.ค. 60 16,500 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 17-21 พ.ค. 60 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 18-22 พ.ค. 60 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 19-23 พ.ค. 60 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 20-24 พ.ค. 60 16,500 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 21-25 พ.ค. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 22-26 พ.ค. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 23-27 พ.ค. 60 16,500 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 24-28 พ.ค. 60 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 25-29 พ.ค. 60 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 26-30 พ.ค. 60 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 27-31 พ.ค. 60 16,500 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 28 พ.ค.-01 มิ.ย 60 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 29 พ.ค.-02 มิ.ย 60 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 30 พ.ค.-03 มิ.ย 60 16,500 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 01-05 มิ.ย. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 03-07 มิ.ย. 60 15,500 15,500 15,500 5,900 5,000 Jin Air
booking 05-09 มิ.ย. 60 14,900 14,900 14,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 07-11 มิ.ย. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 09-13 มิ.ย. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 11-15 มิ.ย. 60 14,900 14,900 14,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 13-17 มิ.ย. 60 15,500 15,500 15,500 5,900 5,000 Jin Air
booking 15-19 มิ.ย. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 17-21 มิ.ย. 60 15,500 15,500 15,500 5,900 5,000 Jin Air
booking 19-23 มิ.ย. 60 14,900 14,900 14,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 21-25 มิ.ย. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 23-27 มิ.ย. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 25-29 มิ.ย. 60 14,900 14,900 14,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 27 มิ.ย.-01 ก.ค. 60 15,500 15,500 15,500 5,900 5,000 Jin Air
booking 29 มิ.ย.-03 ก.ค. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 01-05 ก.ค. 60 16,500 16,500 16,500 5,900 5,000 Jin Air
booking 03-07 ก.ค. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 05-09 ก.ค. 60 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 07-11 ก.ค. 60 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 09-13 ก.ค. 60 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 11-15 ก.ค. 60 16,500 16,500 16,500 5,900 5,000 Jin Air
booking 13-17 ก.ค. 60 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 15-19 ก.ค. 60 16,500 16,500 16,500 5,900 5,000 Jin Air
booking 17-21 ก.ค. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 19-23 ก.ค. 60 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 21-25 ก.ค. 60 16,500 16,500 16,500 5,900 5,000 Jin Air

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี


รูปภาพเกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์เกาหลี

     อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  (ตั๋วกรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ           
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.    ถือขึ้นเครื่องได้ 12 ก.ก.   
มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

     อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ (30,000 วอน หรือ 1,000 บาท /คน/ทริป)
ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

     เงื่อนไขการชำระเงิน
 • ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจำ 10,000 บาท สำหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน
  และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือ ชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
     เงื่อนไขการการยกเลิก

1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ****ราคาดังกล่าวเป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ทุกกรณี ****
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี
    การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight
   จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

     หมายเหตุ
 • การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง
 • ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิง เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน)
 • หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศ             นั้น ๆ  หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้วจำนวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 •  มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ
 • เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
ติดต่อจองทัวร์กับตลาดทัวร์
 02-184-6990
 02-184-6991

(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)

Mobile :
061-463-9562
065-639-5493
061-596-3956
Hotline :
097-978-9925
Fax :
02-184-6990 ต่อ 117
Facebook :
taladtour.co.th.fan
Line :
@taladtours
Email :
taladtour@hotmail.com
taladtour@gmail.com
ติดต่อตลาดทัวร์

เที่ยวโซนอเมริกา


เที่ยวโซนออสเตรเลีย นิวซีแลนด์


เที่ยวโซนแอฟริกา